Giải câu 4 trang 127 sách VNEN toán 5 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 127 sách VNEN toán 5 tập 1

Giải bài toán sau: Đội văn nghệ trường tiểu học Thành Công có 50 học sinh, trong đó có 17 bạn tham gia nhóm múa. Hỏi số bạn ở nhóm múa chiếm bao nhiêu phần trăm số bạn trong đội văn nghệ?

Bài làm:

Số bạn ở nhóm múa chiếm số phần trăm số bạn trong đội văn nghệ là:

17 : 50 = 0,34 = 34%

Đáp số: 34%

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021