Giải câu 5 trang 117 toán 6 tập 1 sách cánh diều

  • 1 Đánh giá

Câu 5 ( trang 117 toán 6 tập 1 sách cánh diều)

a) Một hình thoi có cạnh 4cm thì chu vi của nó bằng bao nhiêu?

b) Một hình vuông có chu vi 40cm thì cạnh của nó bằng bao nhiêu?

c) Một hình chữ nhật có chu vi 30 cm và chiều rộng là 7cm thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu?

d) Một hình chữ nhật có chu vi 36 cm và chiều dài gấp đôi chiều rộng thì mỗi cạnh của nó bằng bao nhiêu?

Bài làm:

a) Một hình thoi có cạnh 4cm thì chu vi của nó bằng: 4 x 4 = 16cm

b) Một hình vuông có chu vi 40cm thì cạnh của nó bằng: 40 : 4 = 10 cm

c) Một hình chữ nhật có chu vi 30 cm và chiều rộng là 7cm thì chiều dài của nó bằng: 8 cm

d) Một hình chữ nhật có chu vi 36 cm và chiều dài gấp đôi chiều rộng thì chiều dài bằng 12cm, chiều rộng bằng 6cm

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021