Giải câu 7 trang 13 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 13 toán 2 VNEN

Viết các chữ số 23; 70; 39. 51

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé

Bài làm:

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn là: 23; 39; 51; 70

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé là: 70; 51; 39; 23

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021