Hai bài “Cảnh khuya” và "Nguyên tiêu" được làm theo thể thơ nào? Đặc điểm của nó?

 • 1 Đánh giá

Câu 1: (Trang 142 SGK Ngữ văn 7 tập 1) Hai bài “Cảnh khuya” và "Nguyên tiêu" được làm theo thể thơ nào? Đặc điểm của nó?

Bài làm:

 • Hai bài thơ Cảnh khuya và rằm tháng giêng đều được làm theo thể thất ngôn tứ tuyệt.
 • Đặc điểm:
  • Số chữ: Mỗi dòng thơ có 7 chữ (thất ngôn)
  • Số dòng: Mỗi bài có 4 dòng thơ (tứ tuyệt)
  • Hiệp vần: Chữ cuối cùng của các dòng 1 2 4.
  • Ngắt nhịp: Cảnh khuya: Câu 1 nhịp ¾; Câu 2 + 3 nhịp 4/3; Câu 4 nhịp 2/5==> nhịp thơ có sự thay đổi linh hoạt
  • Rằm tháng giêng: Toàn bài 4/3.

 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 1