Hãy lựa chọn từ thích hợp cho trong ngoặc đơn để đưa vào chỗ trống trong các câu văn, câu thơ sau và giải thích lí do lựa chọn từ đó

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: trang 101 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Hãy lựa chọn từ thích hợp cho trong ngoặc đơn để đưa vào chỗ trống trong các câu văn, câu thơ sau và giải thích lí do lựa chọn từ đó.

a) "Nhật kí trong tù"...........một tấm lòng nhớ nước

b)

Ta tha thiết tự do dân tộc

Không chỉ vì một dải đất riêng

Kẻ đã ....... trên mình ta thuốc độc

........ màu xanh cả trái đất nghiêng

  • Dòng 3: gieo, vãi, phun, rắc
  • Dòng 4: hủy, diệt, tiêu, triệt, giết

Bài làm:

a) "Nhật kí trong tù" canh cánh một tấm lòng nhớ nước

b)

Ta tha thiết tự do dân tộc

Không chỉ vì một dải đất riêng

Kẻ đã rắc trên mình ta thuốc độc

Giết màu xanh cả trái đất nghiêng

  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021