Nôi dung chính bài Ôn tập phần tiếng Việt

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Ôn tập phần tiếng Việt ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 2.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm

Hoạt động giao tiếp là việc trao đổi tư tưởng, tình cảm (tức trao đổi thông tin) giữa con người với con người trong xã hội.

Trong hoạt động giao tiếp có hai quá trình:

 • Quá trình tạo lập văn bản (nói, viết).
 • Quá trình tiếp nhận văn bản (nghe, đọc).

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

1. Hoạt động giao tiếp

Hoạt động giao tiếp là việc trao đổi tư tưởng, tình cảm (tức trao đổi thông tin) giữa con người với con người trong xã hội.

2. Các nhân tố giao tiếp

Các nhân tố giao tiếp bao gồm:

 • Nhân vật giao tiếp, gồm có: người nói và người nghe.
 • Nội dung giao tiếp, tức thông tin, thông điệp, ngôn bản...
 • Mục đích giao tiếp (gọi tắt là đích) là chủ đích mà các hành vi giao tiếp hướng tới.
 • Hoàn cảnh giao tiếp: gồm thời gian, địa điểm, phương tiện, cách thức giao tiếp.

Trong hoạt động giao tiếp có 2 quá trình:

 • Quá trình tạo lập văn bản (nói, viết).
 • Quá trình tiếp nhận văn bản (nghe, đọc).

3. Văn bản

 • Có tính thống nhất về chủ đề.
 • Liên kết câu chặt chẽ, các ý được kết cấu mạch lạc và có trình tự.
 • Văn bản có dấu hiệu mở đầu và kết thúc.
 • Mỗi văn bản nhằm thực hiện một mục đích giao tiếp nhất định.

Ví Dụ: Phân tích bài thơ Cảnh ngày hè:

Chủ đề: ngâm vịnh cảnh đẹp của thiên nhiên.

Bài có sự liên kết chặt chẽ ác ý được kết cấu mạch lạc và có trình tự. Câu mở đầu là sự chuẩn bị cho 5 câu tiếp theo với nội dung tả cảnh ngày hè. Hai câu kết là cảm hứng tất yếu nảy sinh từ bức tranh tả cảnh. Bài thơ này hướng tới đích giao tiếp là ngợi ca cảnh đẹp thiên nhiên, và cuộc sống thái bình.

Back to top

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021