Kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường trong trường học Đáp án Module 6 xây dựng văn hóa nhà trường

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi mẫu Kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường trong tiểu học/THCS/THPT giúp mọi thành viên trong nhà trường quan tâm đến việc nâng cao chất lượng dạy và học, tích cực hoạt động vì sự phát triển chung của nhà trường.

Kế hoạch giáo dục cá nhân xây dựng văn hóa trường học - Mẫu 1

PHÒNG GD-ĐT …………

TRƯỜNG ………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Xây dựng môi trường văn hóa trong trường học

Thực hiện kế hoạch số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25 tháng 02 năm 2017 của Bộ giáo dục và đào tạo; Kế hoạch số 228/SGDĐT-CTTT ngày 24 tháng 02 năm 2017 về việc đẩy mạnh môi trường văn hóa trong trường học; Kế hoạch số …/KH-PGDĐT-NGLL ngày … tháng … năm 20… của phòng giáo dục huyện ………… về việc xây dựng môi trường văn hóa trong trường học. Trường …………….. xây dựng kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa trong trường học cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng các giá trị văn hoá đạo đức cốt lõi làm chuẩn mực để cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu và đạt được. Bồi dưỡng các kỹ năng thiết lập giao tiếp ứng xử của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đối với trẻ, phụ huynh, đồng nghiệp, cấp trên.

- Tạo các hoạt động văn hoá, câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với tình hình chính trị, văn hoá, xã hội, và điều kiện thực tế của địa phương, để thu hút và giáo dục toàn diện đối với người học, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn và thân thiện.

- Biết được tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường văn hoá trong trường học là góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện nhân cách con người mới XHCN.

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong trường học dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú đảm bảo an toàn tiết kiệm, thiết thực, mang tính giáo dục cao.

- Xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học cần thực hiện đúng các quy định và thống nhất chung trong nhà trường đảm bảo dân chủ, quan hệ giữa các thành viên trong nhà trường đảm bảo chuẩn mục và thể hiện đúng tinh thần "Tôn sư trọng đạo".

Xây dựng hệ thống khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường có nội dung phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh. Thiết kế đảm bảo tính khoa học, thẩm mỹ, phù hợp với không gian nhà trường và của các nhóm lớp.

II. NỘI DUNG, CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hoá

1.1. Nội dung

- Nhà trường và công đoàn cùng phối hợp để tăng cường tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú phù hợp với tình hình chính trị, văn hoá, xã hội đối tượng tham gia và điều kiện thực tế của địa phương: như giao lưu văn nghệ trong các ngày lễ của xã, tham gia xây dựng tạo cảnh quan thôn xóm, đình làng và các khu công cộng sạch đẹp.

- Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình nhà trường và xã hội trong giáo dục và xây dựng môi trường văn hóa trường học. Tăng cường kiểm tra đôn đốc; kịp thời biểu dương khen thưởng đối với những cá nhân có thành tích.

1.2. Chỉ tiêu

100% cán bộ giáo viên và các lớp thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.

1.3. Giải pháp

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong trường học cho CB, GV, NV, HS nhân dịp những ngày lễ lớn trong năm như: Ngày thành lập Đảng 03/2; Ngày sinh nhật Bác 19/5; Ngày giải phóng miền Nam 30/4; Ngày Quốc tế lao động 1/5,Cách mạng tháng tám thành công 19/8 và ngày Quốc Khánh 2/9 lồng ghép với các hoạt động Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường….Các ngày kỷ niệm như Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Ngày Tết trung thu cho thiếu nhi; Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12; Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

- Xây dựng các quy tắc văn hoá đạo đức cốt lõi làm chuẩn, để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đồng thuận lấy đó làm mục tiêu phấn đấu.

- Tổ chức thường xuyên luyện tập về công tác thể dục, thể thao, văn hoá văn nghệ góp phần nâng cao thể lực, giáo dục thế chất cho trẻ và xây dựng môi trường an toàn, thân thiện.

- Tổ chức thi đua chấm điểm về môi trường học tập trong và ngoài lớp của giáo viên và học sinh tại các lớp. Tổ chức thi giao lưu văn nghệ của học sinh giữa các khối lớp, các chuyên đề phát triển vận động với các bài tập thể dục thể thao, múa hát giữa giờ và bài võ cổ truyền.

- Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, cha mẹ các lớp, các ban ngành đoàn thể xã hội cùng xây dựng môi trường văn hoá trường học. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác xây dựng môi trường văn hoá, biểu dương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác xây dựng và thực hiện môi trường văn hoá trong trường học.

- Thời gian thực hiện từ học kỳ II năm học 20…-20… và những năm tiếp theo.

2. Xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử văn hoá trong trường học

2.1. Nội dung

- Xây dựng Quy tắc ứng xử trong trường học là những chuẩn mực, giá trị và hành vi ứng xử văn hoá thông qua các hoạt động giao tiếp, sinh hoạt, làm việc, học tập. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”,. đưa các nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực“;

- Thông qua việc thực hiện bộ Quy tắc của nhà trường nhằm điều chỉnh cách thức ứng xử của cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường theo thuần phong mỹ tục; tạo môi trường thân thiện gần gũi đối với học sinh. Có nếp sống cởi mở văn minh, trách nhiệm, trung thực, dân chủ trong nhà trường, trong giao tiếp với các bậc phụ huynh, đồng nghiệp, khách….

* Nguyên tắc xây dựng bộ quy tắc ứng

- Bảo đảm định hướng giáo dục đạo đức, lối sống và hoàn thiện nhân cách học sinh

- Phù hợp với chuẩn mực đạo đức đã được xã hội thừa nhận

- Phù hợp với quy định của pháp luật.

- Phù hợp với mục tiêu, tình hình thực tế và đặc điểm của nhà trường, ngành, đảm bảo tính thực tiễn và tính khả thi, dân chủ và nhân văn.

* Yêu cầu đối với bộ quy tắc ứng xử

- Phải rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra.

- Nội dung phải được thảo luận dân chủ và đồng thuận của các thành viên trong nhà trường.

-Thể hiện được mối quan hệ nhân văn và thân thiện giữa con người với con người (thầy – thầy, thầy – trò, thầy – cha mẹ học sinh, trò – trò, trò – cha mẹ học sinh) và quan hệ giữa con người với thiên nhiên, cảnh quan.

- Phải được theo dõi, kiểm tra, đánh giá trong quá trình triển khai; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế.

* Nội dung Bộ quy tắc ứng xử

– Quan hệ ứng xử của người học

+ Với bản thân người học.

+ Với bạn bè.

+ Với nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong nhà trường.

+ Với khách đến làm việc.

+ Với gia đình.

+ Với môi trường.

+ Với cộng đồng xã hội.

– Quan hệ ứng xử của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

+ Với bản thân.

+ Với trẻ em, học sinh.

+ Với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp.

+ Với cơ quan, trường học khác.

+ Với người thân trong gia đình.

+ Với cha mẹ người học.

+ Với khách đến làm việc, các tổ chức khác và người nước ngoài.

+ Với môi trường.

+ Với cộng đồng xã hội.

2.2. Chỉ tiêu

100% CB, GV, NV, HS thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường

2.3. Giải pháp

- Nhà trường bám sát bộ quy tắc ứng sử của Bộ giáo dục và đào tạo để xây dựng.

- Nhà trường phối hợp với BCH công đoàn để thành lập tổ tư vấn xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.

- Tổ chức lấy ý kiến của CB, CC, VC, NLĐ để tham gia đóng góp ý kiến bổ xung điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Nhằm tạo sự đồng thuận chung.

- Nhà trường thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kịp thời, trong quá trình thực hiện cần điều chỉnh bổ xung hoành thiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm phát huy tác dụng hiệu quả.

3. Xây dựng, sử dụng khẩu hiệu phù hợp trong khuôn viên trường học.

3.1. Nội dung

* Nguyên tắc xây dựng khẩu hiệu

- Hệ thống khẩu hiệu có nội dung phù hợp với cấp học.

- Hệ thống khẩu hiệu có giá trị lưu truyền, đồng thời cũng là lời hiệu triệu để mọi thành viên trong nhà trường suy ngẫm và phấn đấu trong học tập và công tác để hoàn thiện bản thân.

- Khẩu hiệu trong nhà trường mang tính giáo dục, tính thực tiễn, rõ ràng, ngắn ngọn, dễ hiểu, dễ nhớ, tính truyền thông.

* Yêu cầu xây dựng và sử dụng khẩu hiệu

- Khẩu hiệu thiết kế phù hợp với cấp học, phù hợp với từng giai đoạn phát triển

- Nội dung thiết kế khẩu hiệu tập trung vào những vấn đề sau:

+. Mối quan hệ giữa giáo viên với học sinh.

+ Đạo đức trách nhiệm của giáo viên.

+ Môi trường phạm của trường.

+ Giáo dục an toàn giáo thông.

- Vị trí treo khẩu hiệu dễ quan sát, dễ đọc, phù hợp với nội dung tuyên truyền.

- Khẩu hiệu thể hiện thông điệp chính của nhà trường: Treo ở vị trí trung tâm nhà trường.

- Khẩu hiệu dành cho giáo viên: Treo ở phòng họp hội đồng

- Khẩu hiệu dành cho học sinh treo ở trong lớp

– Khẩu hiêụ thông điệp chính của nhà trường:

+ Tất cả vì học sinh thân yêu.

+ Dạy thật tốt- Học thật tốt.

+ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

– Trong phòng học

+ Năm điều Bác Hồ dạy.

+ Dạy thật tốt- Học thật tốt.

+ Nội quy học sinh.

– Trong phòng hội đồng (phòng họp)

+Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo .

+ Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm.

3.2. Chỉ tiêu

- 100% CB, GV, NV thực hiện nghiêm túc và hoàn thiện hệ thống các khẩu hiệu theo đúng của Bộ giáo dục hướng dẫn

3.3. Giải pháp

Nhà trường chỉ đạo tiến hành kiểm tra rà soát các khẩu hiệu hiện có trong trường, đối chiếu với hướng dẫn về nguyên tắc, yêu cầu và định hướng của Bộ giáo dục

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với nhà trường

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch và bộ quy tắc ứng xử trong trường học.

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để xây dựng môi trường văn hoá trường học.

- Làm bảng, khẩu hiệu, tranh tuyên truyền có nội dung về các quy tắc ứng xử trong trường học.

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể để thực hiện tốt Bộ quy tắc về văn hoá trường học một cách có hiệu quả.

- Thường xuyên kiểm tra môi trường, cách thức thực hiện quy tăc ứng xử văn hoá của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

- Đưa ra các biện pháp tích cực để chỉnh sửa sau các lần kiểm tra, góp ý.

- Chủ động trực tiếp mở ra các cuộc thi về văn nghệ, thể thao giữa các nhóm lớp, các đơn vị bạn.

2. Đối với giáo viên

- Thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử trong trường học do nhà trường ban hành. Thực hiện đúng quy định về đạo đức nhà giáo.

- Tham gia nghiên cứu học hỏi Quy tắc ứng xử văn hoá trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đồng nghiệp, bạn bè.

- Chủ động sáng tạo lồng ghép các quy tắc ứng xử văn hoá cho học sinh vào các hoạt động giáo dục học sinh hàng ngày.

- Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh cùng phối hợp thực hiện bộ quy tắc xây dựng môi trường văn hoá tại lớp mình phù hợp với tình hình thực tế của lớp, địa phương.

3. Đối với học sinh

- Có ý thức tham gia các hoạt động của cô có lồng ghép nội dung về quy tắc ứng xử đối với thầy cô giáo, bạn bè và người thân.

- Hào hứng tham gia vào các hoạt động tập thể văn hoá, văn nghệ của lớp, nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng Môi trường văn hoá trong trường học của trường THCS Nhân Bình, mỗi đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên cần thực hiện nghiêm túc để nhà trường trở thành một môi trường văn hoá lành mạnh, an toàn, thân thiện./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT ( Để báo cáo);

- Các tổ CM ( Th/ hiện);

- Lưu: VT TrMN.

HIỆU TRƯỞNG

Kế hoạch giáo dục cá nhân xây dựng văn hóa trường học - Mẫu 2

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

XÂY DỰNG VĂN HOÁ NHÀ TRƯỜNG

(Tích hợp trong hoạt động dạy học và giáo dục)

A. Căn cứ xây dựng

1. Căn cứ pháp lí

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình GDPT 2018;

- Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH, ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học;

- Quyết định số 892/QĐ-UBND-HC, ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022- 2023 áp dụng cho ngành học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

- Công văn số 1140/SGDĐT-GDTrH; ngày 27/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2019-2020;

- Hướng dẫn số 81/HD-SGDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Hướng dẫn số 83/HD-SGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2022 - 2023.

- Hướng dẫn số 121/HD-PGDĐT, ngày 22 tháng 08 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông về Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (cấp Tiểu học, THCS) trên đia bàn Huyện

2. Căn cứ khoa học

- Căn cứ vào tâm lí lứa tuổi học sinh lớp Một/3;

- Căn cứ vào năng lực, phẩm chất của học sinh lớp Một/3;

3. Căn cứ thực tiễn

3.1. Đặc điểm tình hình

- Lớp Một/3 có 28 học sinh. Đa số học sinh đi học đúng độ tuổi

- Đa số con em thuộc gia đình làm nông nhưng vẫn tạo điều kiện cho các em đến trường học tập. Trong lớp vẫn còn vài học sinh thuộc diện khó khăn

- Cơ sở vật chất của lớp được trang bị đầy đủ, lớp học thoáng mát tạo điều kiện tốt trong việc học tập của học sinh.

3.2 Thuận lợi

- Học sinh đoàn kết, nề nếp tốt, ý thức tự quản cao.

- Nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào.

- Tích cực giúp các bạn để cùng nhau tiến bộ.

- Đa số học sinh được cha mẹ quan tâm chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, dụng cụ học tập, tạo điều kiện tốt cho các em học tập; một số học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đa số học sinh ngoan, lễ phép, vâng lời thầy cô; có tính tự quản tốt, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

3.3 Khó khăn

- Học sinh lớp Một chưa có ý thức tự giác làm một số việc như: vệ sinh lớp, trường, trồng cây, chăm sóc cây xanh, xây dựng góc học tập.

- Còn một số em chưa tự vệ sinh cá nhân

B. Nội dung kế hoạch

Thời gian

Học kì/tháng/tuần

Tên chuyên đề

(Lựa chọn 1 thành tố của VHNT đề thực hiện)

Mục tiêu

(Xác định rõ kết quả kỳ vọng sau khi kết thúc chủ đề/ nội dung xây dựng văn hoá nhà trường)

Nội dung công việc

(Xác định được môn học/HĐGD có bài/chủ đề lồng ghép nội dung xây dựng VHNT; xây dựng hoạt động để thực hiện)

Lực lượng phối hợp

(Ghi rõ lực lượng phối hợp thực hiện)

Đánh giá kết quả

(dự kiến cách thu thập thông tin để đánh giá mức độ đáp ứng mục tiêu)

Tuần 8 tháng 10

Lớp học văn minh.

- Học sinh tự giác làm một số việc như: vệ sinh lớp, trường, trồng cây, chăm sóc cây xanh, xây dựng góc học tập để giữ gìn trường lớp sạch đẹp, giữ vệ sinh cá nhân.

- Lồng ghép bài: “Tự giác làm việc ở trường” ở môn Đạo đức lớp 1.

- Lồng ghép vào chủ đề Bạn bè, Thầy Cô, trong hoạt động Luyện nói và nghe trong môn Tiếng Việt.

- Lồng ghép bài: “Giới thiệu các hoạt động ở trường” ở HĐTN lớp 1.

- Lồng ghép vào bài: “Hoạt động ở trường, lớp” ở môn TNXH.

- Tổ chức cuộc thi lớp văn minh sạch đẹp giữa các lớp.

- Tổ chức hoạt động trồng cây ở vườn trường( thi đua giữa các lớp rồi thu hoạch sản phẩm).

- Phối hợp với cán bộ y tế tuyên truyền cách giữ gìn vệ sinh cá nhân thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ.

- Giáo viên bộ môn

- Tổng phụ trách Đội

- Cán bộ Y tế

- Quan sát biểu hiện của HS trong quá trình tổ chức hoạt động

- Kết quả thu được 100% HS hiểu biết cách ứng xử giữ gìn trường lớp sạch đẹp.

C. Tổ chức thực hiện

1. Tổ chức dạy học trong môn học

- Lồng ghép bài/chủ đề: “Tự giác làm việc ở trường” ở môn Đạo đức lớp 1. Thực hiện bằng các phương pháp, kĩ thuật dạy học, hoạt động giáo dục vấn đáp, đóng vai, thực hành.

- Lồng ghép vào chủ đề Bạn bè, Thầy Cô, hoạt động Luyện nói và nghe trong môn Tiếng Việt. Thực hiện bằng các phương pháp vấn đáp, thực hành.

- Lồng ghép bài/ chủ đề: “Giới thiệu các hoạt động ở trường” ở môn HĐTN lớp 1. Thực hiện bằng các phương pháp vấn đáp, đóng vai, thực hành, trò chơi

- Lồng ghép vào bài/chủ đề: “Hoạt động ở trường, lớp” ở môn TNXH.Thực hiện bằng các phương pháp vấn đáp, đóng vai, thực hành.

2. Tổ chức hoạt động giáo dục

Phối hợp tổ chức sinh hoạt dưới cờ, các hoạt động giáo dục ở nhà trường, sân trường, vườn trường, sinh hoạt y tế học đường.

Sau khi thực hiện kế hoạch đã đề ra, nhà trường sẽ làm báo cáo kết quả xây dựng trường học văn hóa, kế hoạch đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học, bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

Mẫu kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa trong trường học được KhoaHoc sưu tầm và giới thiệu đến quý thầy cô với nội dung đa dạng bao gồm mẫu kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa tại trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT. Ngoài ra quý thầy cô có thể tham khảo chuyên mục Dành cho giáo viên để có được những tài liệu hay, hữu ích phục vụ công tác giảng dạy.