[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 12: Bội chung, bội chung lớn nhất

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 12: Bội chung, bội chung lớn nhất trang 49 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Bội chung và bội chung nhỏ nhất

Hoạt động 1: Trang 49 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42, 48; 54, ...}

B(9) = {0; 9; 18; 27; 36; 45; 54; 63, ...}

Hoạt động 2: Trang 49 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

BC(6; 9) = {0; 18; 36; 54, ...}

Hoạt động 3: Trang 49 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Số nhỏ nhất khác 0 trong tập BC(6; 9) là 18

Luyện tập 1: Trang 50 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48; ...}

B(8) = {0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; ...}

Do đó BC(6; 8) = {0; 24; 48; ...}

Vậy BCNN(6; 8) = 24

b) Vì 8.9 = 72 ; và ƯCLN(8; 9) = 1 nên BCNN(8; 9; 72) = 72

Vận dụng : Trang 50 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Số tháng cần tìm chính là BCNN(6; 9)

B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42, 48; 54, ...}

B(9) = {0; 9; 18; 27; 36; 45; 54; 63, ...}

Nên BC(6; 9) = {0; 18; 36; 54, ...}

Do đó BCNN(6; 9) = 18

Vậy sau ít nhất 18 tháng nữa thì hai máy được bảo dưỡng cùng một tháng.

2. Cách tìm bội chung nhỏ nhất

Luyện tập 2: Trang 52 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Phân tích 15 và 54 ra thừa số nguyên tố: 15 = 3.5 ; 54 =

Ta thấy thừa số nguyên tố chung là 3 và thừa số nguyên tố riêng là 2 và 5

Vậy BCNN(15; 54) =

Do đó BC(15; 54) = {0; 270; 540; 810; 1080; ...} nên bội chung nhỏ hơn 1000 của 15 và 54 là 0; 270; 540; 810

3. Quy đồng mẫu các phân số

Luyện tập 3: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

1. a) Ta có BCNN(12; 15) = 60 nên ta lấy mẫu chung của hai phân số là 60.

b) Ta có BCNN(7; 9; 12) = 252 nên ta lấy mẫu chung của ba phân số là 252.

2) a) Ta có BCNN(8; 24) = 24 nên:

b) Ta có BCNN(12; 16) = 48 nên:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 2.36: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm bội chung nhỏ hơn 200 của

a) 5 và 7

b) 3, 4 và 10

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.37: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm BCNN của:

a) và 3.5

b) và $3.5^{2}.7$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.38: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm BCNN của các số sau:

a) 30 và 45

b) 18, 27 và 45

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.39: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 biết rằng và $a\vdots 32$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.40: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Học sinh lớp 6A khi xếp thành 3 hàng, 4 hàng hay 9 hàng đều vừa đủ. Biết số học sinh của lớp từ 30 đến 40. Tính số học sinh của lớp 6A

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.41: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hai đội công nhân trồng được một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội I đã trồng 8 cây, mỗi công nhân đội II đã trồng 11 cây. Tính số cây mỗi đội đã trồng, biết rằng số cây đó trong khoảng từ 100 đến 200.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.42: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cứ 2 ngày, Hà đi dạo cùng bạn cún đáng yêu của mình. Cứ 7 ngày, Hà lại tắm cho cún. Hôm nay, cún vừa được đi dạo, vừa được tắm. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày nữa thì cún vừa được đi dạo, vừa được tắm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.43: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) và $\frac{7}{15}$

b) và $\frac{9}{14}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.44: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Thực hiện các phép tính sau:

a) + $\frac{5}{7}$

b)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 69 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021