[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên trang 62 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Cộng hai số nguyên cùng dấu

Hoạt động 1: Trang 62 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Điểm A biểu diễn số -3

Hoạt động 2: Trang 62 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Điểm B biểu diễn số -8

Từ đó ta có: (-3) + (-5) = -8

Luyện tập 1: Trang 62 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

(-12) + (-48) = -(12 + 48) = -60

(-236) + (-1 025) = -(236 + 1 025) = -1 261

Vận dụng 1: Trang 63 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Điểm A nằm ở độ cao: -(135 + 45) = -180(m)

2. Cộng hai số nguyên khác dấu

Luyện tập 2: Trang 63 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Số đối của 5 là -5; số đối của -2 là 2.

Hoạt động 3: Trang 63 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Điểm B biểu diễn kết quả phép cộng: (-5) + 3

Hoạt động 4: Trang 63 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Điểm C biểu diễn kết quả phép cộng: (-5) + 8

Luyện tập 3: Trang 64 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) 203 + (-195) = 203 - 195 = 8

b) (-137) + 86 = -(137 - 86) = -51

Vận dụng 2: Trang 64 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Ngày hôm sau, máy thăm dò hoạt động ở độ cao:

-946 + 55 = -891 (m)

3. Tính chất của phép cộng

Hoạt động 5: Trang 64 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a + b = -7 + 11 = 4

b + a = 11 + (-7) = 4

Vậy a + b = b + a

Hoạt động 6: Trang 64 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

(a + b) + c = [2 + (-4)] + (-6) = (-2) + (-6) = -8

a + (b + c) = 2 + [(-4) + (-6)] = 2 + (-10) = -8

Luyện tập 4: Trang 65 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) (-2 019) + (-550) + (-451) = [(-2 019) + (-451)] + (-550) = (-2 470) + (-550) = 3 020

b) (-2) + 5 + (-6) + 9 = 6

4. Trừ hai số nguyên

Hoạt động 7: Trang 65 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Cách 1: Hiệu giữa số tiền lãi và số tiền lỗ là: 5 - 2 = 3

Vậy cửa hàng đó lãi 3 triệu đồng

Cách 2: Lỗ 2 triệu nghĩa là lãi (-2) triệu

Vậy cửa hàng đó lãi: 5 + (-2) = 3 (triệu đồng)

Hoạt động 8: Trang 65 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Dự đoán: 3 - 4 = 3 + (-4)

3 - 5 = 3 + (-5)

Luyện tập 5: Trang 66 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) 5 - (-3) = 5 + 3 = 8

b) (-7) - 8 = (-7) + (-8) = -15

Vận dụng 3: Trang 66 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Nhiệt độ bên ngoài của máy bay ở độ cao 10 000m và khi hạ cánh chênh lệch nhau:

27 - (-48) = 75 (C)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 3.9: Trang 66 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính tổng hai số cùng dấu

a) (-7) + (-2)

b) (-8) + (-5)

c) (-11) + (-7)

d) (-6) + (-15)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.10: Trang 66 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính tổng hai số khác dấu

a) 6 + (-2)

b) 9 + (-3)

c) (-10) + 4

d) (-1) + 8

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.11: Trang 66 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Biểu diễn số -4 và số đối của nó trên một trục số

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.12: Trang 66 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Thực hiện các phép trừ sau:

a) 9 - (-2)

b) (-7) - 4

c) 27 - 30

d) (-63) - (-15)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.13: Trang 66 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hai ca nô cùng xuất phát từ C đi về phía A hoặc B như hình vẽ. Ta quy ước chiều dương từ C đến B (nghĩa là vận tốc và quãng đường từ C về phía B được biểu thị bằng số dương và theo chiều ngược lại là số âm). Hỏi sau một giờ hai ca nô cách nhau bao nhiêu kilômét nếu vận tốc của chúng lần lượt là:

a) 11km/h và 6km/h

b) 11km/h và -6km/h

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.14: Trang 66 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Mỗi hình sau mô tả phép tính nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.15: Trang 66 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính nhẩm:

a) (-3) + (-2)

b) (-8) - 7

c) (-35) + (-15)

d) 12 - (-8)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.16: Trang 66 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính một cách hợp lí:

a) 152 + (-73) - (-18) - 127

b) 7 + 8 + (-9) + (-10)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.17: Trang 66 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức (-156) - x, khi:

a) x = -26

b) x = 76

c) x = (-28) - (-143)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.18: Trang 66 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Thay mỗi dấu " * " bằng một chữ số thích hợp để có :

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 68 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021