Không thực hiện phép tính, hãy giải thích tại sao A = 1 930 + 1 945 + 1 975 chia hết cho 5

  • 1 Đánh giá

II. Tính chất chia hết

1. Tính chất chia hết của một tổng

Hoạt động 4: Chỉ ra số thích hợp cho dấu ? theo mẫu:

mSố a chia hết cho mSố b chia hết cho mThực hiện phép chia (a + b) cho m
59555(95 + 55) : 5 = 30
6??(? + ?) : 6 = ?
9??(?+ ? ) : 9 = ?

Câu 4 (Trang 32 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Không thực hiện phép tính, hãy giải thích tại sao A = 1 930 + 1 945 + 1 975 chia hết cho 5

Bài làm:

Hoạt động 4:

mSố a chia hết cho mSố b chia hết cho mThực hiện phép chia (a + b) cho m
59555(95 + 55) : 5 = 30
67854(78 + 54) : 6 = 22
945108(45 + 108 ) : 9 = 17

Câu 4:

A = 1 930 + 1 945 + 1 975 chia hết cho 5 vì các số hạng của tổng đều chia hết cho 5

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021