Không thực hiện phép tính, hãy giải thích tại sao A = 2 020 - 1 820 chia hết cho 20

  • 1 Đánh giá

2. Tính chất chia hết của một hiệu

Hoạt động 5: Chỉ ra số thích hợp cho ? theo mẫu:

mSố a chia hết cho mSố b chia hết cho mThực hiện phép chia (a - b) cho m
74921(49 - 21) : 7 = 4
8??(? - ?) : 8 = ?
11??(? - ?) : 11 = ?

Câu 5 (Trang 33 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Không thực hiện phép tính, hãy giải thích tại sao A = 2 020 - 1 820 chia hết cho 20

Bài làm:

Hoạt động 5:

mSố a chia hết cho mSố b chia hết cho mThực hiện phép chia (a - b) cho m
74921(49 - 21) : 7 = 4
84816(48 - 16) : 8 = 4
115522(55 - 22) : 11 = 3

Câu 5 :

Vì 2 020 chia hết cho 20 và 1 820 chia hết cho 20 nên A = 2 020 - 1 820 chia hết cho 20

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021