Lần lượt nêu việc làm của mỗi người cháu với những quả đào?

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Trao đổi nhóm về nội dung câu chuyện

a. Lần lượt nêu việc làm của mỗi người cháu với những quả đào

 • Xuân .......................
 • Vân .........................
 • Việt ..........................

b. Thay nhau đưa ra nhận xét của ông về từng cháu bằng cách noi tiếp các câu sau:

 • Nhận xét về Xuân: Mai sau cháu sẽ ..........
 • Nhận xét về Vân: Cháu còn ................
 • Nhận xét về Việt: Cháu là người có .................

Bài làm:

a. Lần lượt nêu việc làm của mỗi người cháu với những quả đào

 • Xuân ăn đào rồi lấy cái hột đem trồng vào một cái vò
 • Vân ăn hết rồi vứt hạt đi.
 • Việt không ăn đào mà mang sang cho bạn Sơn bị ốm, bạn không nhận nhưng Việt bỏ ở giường rồi trốn về.

b. Thay nhau đưa ra nhận xét của ông về từng cháu bằng cách noi tiếp các câu sau:

 • Nhận xét về Xuân: Mai sau cháu sẽ làm vườn giỏi
 • Nhận xét về Vân: Cháu còn thơ dại quá
 • Nhận xét về Việt: Cháu là người có tấm lòng nhân hậu.
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021