Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của cách mạng Trung Quốc trog những năm 1919 – 1939?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 83 – sgk lịch sử 11

Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của cách mạng Trung Quốc trog những năm 1919 – 1939?

Bài làm:

Thời gian

Sự kiện

Ngày 4/5/1919

Phong trào Ngũ tứ nhằm phản đối âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc.

Tháng 7/1921

Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập.

Từ 1926 – 1927

Đảng Cộng sản hợp tác với Quốc dân Đảng

Từ 1927 – 1937

Nội chiến Quốc – Cộng

Tháng 1/1935

Mao Trạch Đông trở thành người lãnh đạo của ĐCS Trung Quốc

Tháng 7/1937

Quân Nhật phát động cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021