Phong trào Ngũ Tứ có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Trung Quốc?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 80 – sgk lịch sử 11

Phong trào Ngũ Tứ có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Trung Quốc?

Bài làm:

Ý nghĩa của phong trào Ngũ Tứ đối với cách mạng Trung Quốc:

  • Giai cấp công nhân trở thành một lực lượng cách mạng độc lập. Là giai cấp có khả năng lãnh đạo cách mạng Trung Quốc giành thắng lợi.
  • Đánh dấu bước chuyển từ Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
  • Tạo điều kiện thuận lợi để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê Nin vào Trung Quốc, dẫn tới sự thành lập của Đảng cộng sản Trung Quốc.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021