Nêu những nét nổi bật của cao trào cách mạng 1918 – 1923?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 61 – sgk lịch sử 11

Nêu những nét nổi bật của cao trào cách mạng 1918 – 1923?

Bài làm:

Những nét nổi bật của cao trào cách mạng 1918 – 1923 là:

  • Mang tính quần chúng rộng lớn
  • Không dừng lại ở yêu sách kinh tế.
  • Thể hiện tính tích cực về chính trị, thành lập các nước Cộng hòa Xô viết.

Những năm 1924 – 1929, phong trào công nhân tạm thời lắng xuống. Tuy thế các cuộc đấu tranh đòi cải thiện điều kiện làm việc, chế độ tiền lương, đòi tự do dân chủ vẫn tiếp diễn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021