Việc binh lính người Việt tham gia phong trào yêu nước trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất có ý nghĩa gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 150 – sgk lịch sử 11

Việc binh lính người Việt tham gia phong trào yêu nước trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất có ý nghĩa gì?

Bài làm:

Binh lính người Việt Nam tham gia phong trào yêu nước trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất chủ yếu là trong cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Thái Nguyên (1917).

Cuộc khởi nghĩa diễn ra ác liệt, cuối cùng bị thất bại. Mặc dầu bị thất bại, nhưng nó có ý nghĩa lịch sử to lớn.

Nó khơi dậy truyền thống yêu nước của dân tộc ta

Làm cho thực dân Pháp gặp nhiều khó khăn trong quá trình thống trị Việt Nam.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021