Nêu những chuyển biến của xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 140 – sgk lịch sử 11

Nêu những chuyển biến của xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX?

Bài làm:

Đầu thế kỉ XX, xã hội Việt Nam biến đổi sâu sắc. Bên cạnh sự tồn tồn tại của giai cấp cũ vẫn thì một số giai cấp, tầng lớp mới ra đời.

Giai cấp cũ:

 • Địa chủ phong kiến
  • Đại địa chủ: Rất giàu có, câu kết bới Pháp làm tay sai cho Pháp
  • Trung, tiểu địa chủ: ít nhiều có tinh thần chống Pháp
 • Nông dân: Số lượng đông đảo, bị đế quốc phong kiến bóc lột, đời sống vô cùng khổ cực, mộ số bị phá sản trở thành công nhân.

Giai cấp mới:

 • Công nhân: Họ vừa ra đời, còn non trẻ, số lượng ít. Họ bị ba tàng áp bức bóc lột. Họ sớm có tinh thần đấu tranh.
 • Tầng lớp tư sản: Xuất thân từ những người buôn bán, sĩ phu yêu nước tiến bộ. Họ bị thực dân Pháp cạnh tranh, chèn ép, thế lực yếu. Họ có ý thức dân tộc, là cơ sở để tiếp thu khuynh hướng dân chủ tư sản từ bên ngoài.
 • Tầng lớp tiểu tư sản: Họ là những tiểu chủ, tiểu thương, viên chức, học sinh, sinh viên…Họ bị bạc đãi, đời sống bấp bênh. Họ có ý thức dân tộc, dễ tiếp thu tư tưởng tiến bộ từ bên ngoài.
 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021