Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

  • 1 Đánh giá

Phần lịch sử thế giới cận đại, từ cách mạng Hà Lan đến cách mạng tháng mười Nga gồm có một số nội dung chính các bạn cần nắm vững. Để củng cố lại một lần nữa những kiến thức đã học, KhoaHoc mời các bạn đến với bài “ôn tập lịch sử thế giới cận đại”.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Những kiến thức cơ bản.

  • Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản
  • Sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế.
  • Sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân

Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

2. Nhận thức đúng những vấn đề chủ yếu sau:

Thứ nhất, cần hiểu ra bản chất của các cuộc cách mạng tư sản.

Thứ hai: Đây là thời kỳ chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn tự do cạnh tranh chuyển dần sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc . CN ĐQ có đặc trưng riêng , nhưng không thay đổi bản chất , mà làm cho các mâu thuẫn nảy sinh thêm.

Thứ ba : Những mâu thuẫn cơ bản của chế độ tư bản chủ nghĩa. Phong trào công nhân và chống thực dân xâm lược. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản dần đến phong trào công nhân ngày càng m ạnh , phát triển từ “tự phát” đến “tự giác” , là cơ sở cho sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.

Thứ tư: Chủ nghĩa tư bản phát triển gắn liền với xâm chiếm châu Á, châu Phi và Mỹ La tinh…làm thuộc địa , dẫn đến đòi chia lại thuộc địa la 2nguye6n nhân Chiến tranh thế giới thứ nhất . Nhân dân các nước bị xâm lược đấu tranh mạnh mẽ chống thực dân và phong kiến tay sai .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại bao gồm những vấn đề nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Nêu những điểm chung và điểm riêng của cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: nêu một số luận điểm cơ bản trong tư tưởng của Mác, Ăng – ghen và Lê – Nin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trình bày diễn biến chính của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước châu Á?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Lập bảng thống kê những diễn biến chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (P2)


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021