Nêu một số luận điểm cơ bản trong tư tưởng của Mác, Ăng – ghen và Lê – Nin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: nêu một số luận điểm cơ bản trong tư tưởng của Mác, Ăng – ghen và Lê – Nin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

Bài làm:

Một số luận điểm cơ bản trong tư tưởng của Mác, Ăng – ghen và Lê – Nin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân:

  • Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội có giai cấp đối kháng.
  • Khẳng định giai cấp công nhân là giai cấp nắm lấy sứ mệnh lịch sử lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng giải phóng giai cấp và giải phóng dân tộc.
  • Muốn lãnh đạo cách mạng thắng lợi, giai cấp công nhân phải thành lập chính đảng của mình, đó là Đảng cộng sản.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021