Qua bảng thống kê trong sách giáo khoa, hãy nêu nhận xét về thành tựu của Liên Xô trong lĩnh vực công nghiệp?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Qua bảng thống kê trong sách giáo khoa, hãy nêu nhận xét về thành tựu của Liên Xô trong lĩnh vực công nghiệp?

Bài làm:

Qua bảng thống kê có thấy rằng thành tựu của Liên Xô trong lĩnh vực công nghiệp tăng nhanh trong thời kì Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928 – 1932) và kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1933 – 1937). Trong đó sản lương than, gang, thép đều tăng gấp hơn 3 lần.

Từ những thành tựu đạt được trong lĩnh vực công nghiệp cho thấy rằng nhà nước Liên Xô có những chủ trương đúng đắn trong việc phát triển kinh tế, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là ưu tiên phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp nặng.

Cũng qua đó thể hiện sự cần cù, sáng tạo của nhân dân lao động ở Liên Xô trong việc thực hiện chủ trương công nghiệp hóa đất nước.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021