Việc thành lập Liên bang Xô viết có ý nghĩa như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Việc thành lập Liên bang Xô viết có ý nghĩa như thế nào?

Bài làm:

  • Là sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng, nó đánh dấu sức mạnh của nhà nước Xô viết ngày càng được tăng cường.
  • Nó khẳng định tính đúng đắn trong chính sách dân tộc của Lê – Nin, nhất là sự cần thiết phải đoàn kết các dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở Liên Xô.
  • Nó góp phần chống lại sự chia rẽ dân tộc của các thế lực phản động trong và ngoài nước.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021