Hãy nhận xét về giai cấp lãnh đạo và con đường đấu tranh của cách mạng Ấn Độ trong những năm 1918 – 1939

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 83 – sgk lịch sử 11

Hãy nhận xét về giai cấp lãnh đạo và con đường đấu tranh của cách mạng Ấn Độ trong những năm 1918 – 1939

Bài làm:

Giai cấp lãnh đạo của cách mạng Ấn Độ chính là Đảng Quốc Đại mà đứng đầu là M. Gan – đi, một lãnh tụ có uy tín và có ảnh hưởng lớn đối với nhân dân Ấn Độ.

Con đường đầu tranh bằng cách biện pháp hòa bình, không sử dụng bạo lực (như biểu tình hòa bình, bãi công ở các nhà máy, công sở, bãi khóa ở các trường học…Phong trào bất bại, bất hợp tác …được nhân dân đồng lòng ủng hộ. Tháng 12/1925 Đảng Cộng Sản Ấn Độ ra đời thúc đẩy làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021