Phong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh diễn ra như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 63 – sgk lịch sử 11

Phong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh diễn ra như thế nào?

Bài làm:

Phong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh đã diễn ra:

  • Tháng 7/1935, Quốc tế Cộng sản tiến hành Đại hội lần thứ VII chỉ đạo cho các Đảng Cộng sản thành lập Mặt Trận nhân dân chống phát xít.
  • Thực hiện chủ trương của Quốc tế Cộng sản. Mặt trận nhân dân chống phát xít được thành lập ở Pháp, I – ta –li –a, Tiệp Khắc, Hi Lạp, Tây Ban Nha…
  • Mặt trận nhân dân Tây Ban Nha thành lập vòa tháng 2 năm 1936. Cuộc chiến tranh chống phát xít của nhân dân Tây Ban Nha (1936 – 1939) nhận được sự ủng hộ to lớn của phong trào cách mạng thế giới, do sự can thiệp của Phát xít Đức, I – ta –li –a và sự nhượng bộ của các nước tư bản, cuộc chiến tranh chống phát xít của nhân dân Tây Ban Nha cuối cùng thất bại.
  • Mặt trận nhân dân Pháp thành lập 5/1936. Trong cuộc tổng tuyển cử, Mặt trận nhân dân Pháp giành được thắng lợi, do Lê – ông Bơ –lum đứng đầu. Phong trào Mặt trận nhân dân đã bảo vệ được nền dân chủ đưa nước Pháp vượt qua hiểm họa của chủ nghĩa phát xít.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021