Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại bao gồm những vấn đề nào?

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại bao gồm những vấn đề nào?

Bài làm:

Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại bao gồm những vấn đề:

 • Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển, mâu thuẫn tư sản, các tầng lớp nhân dân với chế độ phong kiến ngày càng gay gắt dẫn đến cuộc cách mạng tư sản.
 • Các cuộc cách mạng Hà Lan, Anh, Mĩ đưa đến nhiều kết quả tác động đến sự phát triển của xã hội.
 • Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để nhất, ảnh hưởng lớn đến lịch sử châu Âu.
 • Cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức khác nhau ở nhiều nước đánh dấu chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi trên phạm vi thế giới, một số nước chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.
 • Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, các nước phương Tây đẩy mạnh xâm lược các nước phương Đông.
 • Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa diễn ra sôi nổi, liên tục.
 • Cuộc đấu tranh của công nhân ngày càng mạnh mẽ. Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời. Các tổ chức quốc tế của công nhân thành lập.
 • Văn học nghệ thuật, khoa học – kĩ thuật đạt được những thành tựu lớn.
 • Mâu thuẫn không thể điều hòa của các nước đế quốc dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, gây nhiều tai họa cho nhân loại.
 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021