Chính quyền Xô Viết đã làm những gì và đem lại những lợi ích cho ai?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Chính quyền Xô Viết đã làm những gì và đem lại những lợi ích cho ai?

Bài làm:

- Chính quyền Xô Viết đã thông qua sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất.

- Thực hiện các biện pháp nhằm thủ tiêu tàn tích của chế độ phong kiến, xóa bỏ sự phân biệt đẳng cấp, những đặc quyền của giáo hội, thực hiện nam nữ bình đẳng.

- Thành lập các cơ quan trung ương và các Xô Viết ở các địa phương, chính quyền tư sản, địa chủ các cấp đều bãi bỏ. Hồng quân công nông được thành lập để bảo vệ chính quyền mới.

- Công bố Tuyên ngôn về quyền các dân tộc ở Nga, khẳng định những nguyên tắc cơ bản về quyền dân tộc tự quyết, bình đẳng của tất cả các dân tộc ở Nga.

- Quốc hữu hóa các nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản

- Tất cả các việc làm của chính quyền Xô Viết đem lại lợi ích cho toàn thể nhân dân lao động và các dân tộc ở Nga. Đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân Nga.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021