Hãy phân tích tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Hãy phân tích tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất?

Bài làm:

Các ý chính để học sinh phân tích:

  • Chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh giành thuộc địa giữa các nước đế quốc, chỉ đem lại lợi nhuận cho giai cấp tư sản cầm quyền.
  • Là cuộc chiến tranh xâm lược nhằm cướp đoạt lãnh thổ và thuộc địa của đối phương.
  • Là cuộc chiến tranh phi nghĩa đối với hai phe tham chiến.
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021