Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã thực hiện được những nhiệm vụ gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã thực hiện được những nhiệm vụ gì?

Bài làm:

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 đã lật đổ chế độ Nga Hoàng tồn tại lâu đời trên đất nước Nga, chấm dứt thời kì thống trị của chế độ quân chủ chuyên chế ở Nga.

Sau cách mạng tháng Hai năm 1917, ở Nga hình thành cục diện hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô Viết của giai cấp vô sản.

Hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại và xung đột giữa chúng là không thể tránh khỏi. Trong bối cảnh đó, Lê – nin và Đảng Bôn – sê – vích đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng lật dổ chính phủ tư sản lâm thời.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021