Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm có ý nghĩa như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 89 – sgk lịch sử 11

Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm có ý nghĩa như thế nào?

Bài làm:

Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm có ý nghĩa: Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thiết lập nền quân chủ lập hiến, mở đường cho Xiêm phát triển theo hướng tư bản. Đồng thời, cuộc cách mạng này cũng là bài học, kinh nghiệm đối với các nước khác trong khu vực.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021