Lời giải câu số 1, 6, 29 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 7

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải câu số 1, 6, 29

Câu 1: Đáp án D

Phân tích : Khi cho CuSO4, Fe2(SO4)3, MgSO4 vào dung dịch Ba(OH)2 thì các kết tủa tạo thành gồm BaSO4, Cu(OH)2, Fe(OH)3, Mg(OH)2.

Ta thấy:

nO = 4nSO42- = (26,8.47,76% )/16 = 0,8 mol

=> nSO42- = 0,2 mol =>nBaSO4 = 0,2 mol

=>nOH- = 0,4 mol

Có: 26,8 = mKL + nSO42-

=>mKL = 7,6 gam

=>m↓ = mBaSO4 + mKL + mOH- = 61 gam

Chú ý : Ta thường quên mất lượng hidroxit của các kim loại cũng là kết tủa. Ví dụ như bài này khi quên tính lượng đó thì ta sẽ bị nhầm là đáp án A.

Câu 6: Đáp án B

Ta có :

nFe = (140.103.0,96)/56 = 2400 mol

nFe2O3 = nFe/2 .(1/H%) = 1200.0,8 = 1500 mol

=>mmanhetit = (1500.160)/75% = 320 mol

Câu 29: Đáp án B

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021