Nêu các phép liên kết câu, liên kết đoạn văn đã học ở bài 21.

  • 1 Đánh giá

2. Luyện tập về liên kết câu, liên kết đoạn văn

a) Nêu các phép liên kết câu, liên kết đoạn văn đã học ở bài 21.

Bài làm:

Các phép liên kết câu, liên kết đoạn văn đã học ở bài 21:

  • Phép lặp từ ngữ
  • Phép đồng nghĩa
  • Phép trái nghĩa
  • Phép liên tưởng
  • Phép thế
  • Phép nối.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021