Nêu nội dung và ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ Nhất của Đảng (3/1935)?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 97 – sgk lịch sử 12

Nêu nội dung và ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ Nhất của Đảng (3/1935)?

Bài làm:

Nội dung Đại hội :

  • Từ ngày 27=>31-3-1935 họp tại Ma cao (TQ).
  • Đại hội xác định ba nhiệm vụ trước mắt là: củng cố và phát triển Đảng, tranh thủ quần chúng rộng rãi, chống chiến tranh đế quốc.
  • Thông qua nghị quyết chính tri và điều lệ Đảng
  • Bầu Ban Chấp hành TƯ do đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng bí thư

Ý nghĩa Đại hội:

  • Đánh dấu mốc tổ chức Đảng đã được khôi phục hệ thống từ trung ương đến địa phương.
  • Tổ chức quần chúng cũng được khôi phục
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021