Sơ đồ tư duy bài 24 Lịch sử 12: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1975) Sơ đồ tư duy Lịch sử 12 bài 24

 • 2 Đánh giá

Sơ đồ tư duy bài 24 Lịch sử 12: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1975) được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Bài học hôm này ngoài việc tóm tắt lí thuyết Lịch sử bài 23 còn giúp các em hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy. Để tìm hiểu chi tiết, các em cùng tham khảo nội dung bài học dưới đây nhé

A. Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 24

1. Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 24 chi tiết

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 24 ngắn gọn nhất

B. Tóm tắt lý thuyết lịch sử 12 bài 24

I. Tình hình hai miền Nam – Bắc sau năm 1975

Miền Bắc

Miền Nam

Thận lợi

Trải qua hơn 20 năm tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa , miền Bắc đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng được những cơ sở vật chất - kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn ở trung ương và địa phương đã bị sụp đổ. Kinh tế miền Nam trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng tư bản.

Khó khăn

Cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ đã tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đến miền Bắc.

Cơ sở chính quyền Sài Gòn ở địa phương cùng bào di hại xã hội vẫn đang còn tồn tại.

Cuộc chiến tranh của Mĩ gây ra bao hậu quả nặng nề, làng mạc bị tàn phá, ruộng đất bỏ hoang…

Kinh tế miền Nam về cơ bản vẫn mang tính chất của nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu…

=>Cả nước phải nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế - xã hội.

II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở hai miền đất nước. (SGK)

III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 – 1976)

1. Hoàn cảnh lịch sử

 • Tổ quốc thống nhất về mặt lãnh thổ nhưng hai miền Nam – Bắc tồn tại 2 hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.

=>Yêu cầu thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

2. Chủ trương: Tháng 9/1975: Hội nghị ban chấp hành TW Đảng lần 24 đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

3. Qúa trình thống nhất:

 • Từ 15 => 21/11/1975: Hội nghj hiệp thương chính trị tổ chức tại Sài Gòn với đại diện của hai miền Nam – Bắc.

 • Ngày 25/4/1976: Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất.

 • Ngày 24/6 =>3/7/1976: Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp phiên đầu tiên tại Hà Nội

4. Những quyết định của Quốc hội VI kì họp thứ nhất:

 • Thông qua chính sách đối nội, đối ngoại của nước Việt Nam thống nhất.

 • Quyết định tên nước, Quốc kì, Quốc ca, Quốc huy, Thủ đô,..

 • Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo nhà nước

 • Bầu Ban dự thảo Hiến pháp.

 • Tổ chức các cấp chính quyền:Tỉnh, thành phố, huyện, xã ở các địa phương...

=> Năm 1976: có 94 quốc gia công nhận và đặt quan hệ ngoại giao. Ngày 20/9/1977, nước ta trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc.

C. Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 24

Câu 1: Trải qua hơn 20 năm ( 1954- 1975) Miền Bắc tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội đã

 1. chuẩn bị xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội..

 2. đạt nhiều thành tựu rực rỡ, bộ mặt miền Bắc có nhiều thay đổi.

 3. xây dựng được những cơ sở vật chất- kĩ thuật bước đầu của chủ nghĩa xã hội.

 4. xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Câu 2: Trước năm 1975 nền kinh tế miền Nam phát triển theo hướng nào?

 1. Phong kiến, tự cung, tự cấp.

 2. Tư bản chủ nghĩa.

 3. Xã hội chủ ngĩa.

 4. Đan xen giữa tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

Câu 3. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9-1975) đã đề ra nhiệm vụ gì?

 1. Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước.

 2. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

 3. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở hai miền Bắc – Nam.

 4. Hoàn thành công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh.

Câu 4. Tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua tại sự kiện chính trị nào dưới đây?

 1. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung (4-1976).

 2. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương (9-1975).

 3. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước (11-1975).

 4. Kì họp thứ nhất Quốc hội khóa hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (7-1976).

Câu 5. Nền nông nghiệp miền Nam gặp phải những khó khăn gì sau đại thắng mùa Xuân 1975?

 1. Thiên tai làm cho ruộng đất không canh tác được.

 2. Nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá, bị bỏ hoang.

 3. Một triệu hécta rừng bị chất độc hóa học và bom đạn cày xới.

 4. Vô số bom mìn còn bị vùi lấp trên các cánh đồng, ruộng vườn.

Câu 6. Sau đại thắng mùa xuân 1975, tình hình Nhà nước cả nước như thế nào?

 1. Mỗi miền tồn tại một hình thức tổ chức Nhà nước khác nhau.

 2. Nhà nước trong cả nước được thống nhất.

 3. Tồn tại sự chia rẽ trong nội bộ chính quyền hai miền.

 4. Miền Bắc là Nhà nước xã hội chủ nghĩa, miền Nam là Nhà nước tư bản chủ nghĩa.

Câu 7. Đến ngày 20-9-1977, nước ta trở thành hội viên thứ mấy của Liên Hiệp Quốc?

 1. 110.

 2. 150.

 3. 149.

 4. 160.

Câu 8. Niên đại 25-4-1976 phù hợp với sự kiện nào sau đây?

 1. Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước lần thứ nhất.

 2. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước lần thứ hai.

 3. Hội nghị hiệp thương thống nhất đất nước.

 4. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất.

Câu 9. Quốc hội thống nhất cả nước được bầu ra năm 1976 là Quốc hội khóa mấy?

 1. Khóa IV.

 2. Khóa V.

 3. Khóa VI.

 4. Khóa VII

Câu 10. Tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được hội nghị nào thông qua?

 1. Hội nghị Trung ương lần thứ 21

 2. Hội nghị Trung ương lần thứ 24

 3. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước.

 4. Kì họp Quốc hội khóa VI.

Thông hiểu

Câu 11. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?

 1. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.

 2. Ôn định tình hình chính trị - xã hội ở miền Nam.

 3. Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.

 4. Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước

Câu 12. Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước có ý nghĩa quan trọng gì?

 1. Đưa miền Nam đi lên chủ nghĩa xã hội.

 2. Tạo điều kiện thống nhất các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

 3. Là cơ sở để Việt Nam mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.

 4. Tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước.

Câu 13. Ý nghĩa quan trọng nhất của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước là gì?

 1. Tạo điều kiện đưa miền Nam đi lên chủ nghĩa xã hội.

 2. Góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

 3. Là cơ sở để Việt Nam mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.

 4. Tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước.

Câu 14. Việc thống nhất đất nước về mạt Nhà nước có ý nghĩa gì?

 1. Đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân.

 2. Tạo điều kiện cho sự thống nhất dân tộc ở các lĩnh vực khác.

 3. Tạo điều kiện thuận lợi để cả nước cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

 4. Là nguyện vọng của Đảng, Bác Hồ, nhân dân

Câu 15. Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau 1975 lằ gì?

 1. Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được.

 2. Có miền Bắc XHCN, miền Nam hoàn toàn giải phóng

 3. Đất nước đã được độc lập, thống nhất.

 4. Các nước XHCN tiếp tục ùng hộ ta.

Câu 16. Khó khăn cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì?

 1. Sồ người mù chữ, số người thất nghiệp chiếm tỳ lệ cao.

 2. Bọn phản động trong nước vẫn còn.

 3. Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu.

 4. Hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mĩ để lại rất nặng nề.

Câu 17. Nội dung nào không phải của tình hình chính trị, xã hội của miền Nam sau khi hoàn toàn giải phóng?

 1. Chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền trung ương Sài Gòn sụp đổ.

 2. Cơ sở của chính quyền thực dân mới vẫn tồn tại.

 3. Cơ sở của chính quyền Sài Gòn ở trung ương vẫn tồn tại.

 4. Những di hại xã hội của xã hội cũ vẫn tồn tại.

Câu 18. Kì họp thứ I Quốc hội khóa VI không có những quyết định nào liên quan với việc thống nhất đất nước vể mặt Nhà nước?

 1. Thống nhất tên nước, xác định Hà Nội là thủ đô của cả nước.

 2. Bầu các cơ quan lãnh đạo cao nhất của cả nước.

 3. Đối tên thành phô Sài Gòn-Gia Định là TP. Hồ Chí Minh.

 4. Thành lập chính quyền mới ở Sài Gòn.

Câu 19. Từ ngày 15 đến ngày 21-11-1975, Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tại Sài Gòn, đã nhất trí hoàn toàn các vấn đề gì?

 1. Lấy tên nước là nước Cộng hòa chủ nghĩa xã hội Việt Nam.

 2. Chủ trương, biện pháp nhàm thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

 3. Quốc kì là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca.

 4. Đổi tên Thành phô Sài Gòn-Gia Định là TP. Hồ Chí Minh.

Câu 20. Từ ngày 15 đến ngày 21/11/1975, tại Sài Gòn đã diễn ra sự kiện gì?

 1. Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Trung ương Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

 2. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung cả nước.

 3. Hội nghị Hiệp thương chính trị đề ra chủ trương, biện pháp thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

 4. Quốc hội khóa VI họp phiên đầu tiên.

Vận dụng

Câu 21. Cho các dữ liệu sau:

1. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước.

2. Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội.

3. Hội nghị lần thứ 24 của Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Sắp xếp các dữ liệu theo thứ tự thời gian thể hiện quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

 1. 3,1,2.

 2. 2,1,3.

 3. 2,3,1.

 4. 3,2,1.

Câu22: Điểm khác biệt cơ bản giữa nền kinh tế nước ta trước và sau thời điểm đổi mới là gì?

 1. Chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường.

 2. Chuyển từ nền kinh tế thị trường sang nền kinh tế tập trung bao cấp.

 3. Xóa bỏ nền kinh tế tập trung bao cấp hình thành nền kinh tế mới.

 4. Xóa bỏ nền kinh tế thị trường hình thành nền kinh tế mới.

Câu 23. Khó khăn cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì?

 1. Bọn phản động trong nước vẫn còn.

 2. Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu.

 3. Số người mù chữ, số người thất nghiệp chiếm tỉ lệ cao.

 4. Hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mĩ để lại rất nặng nề.

Câu 24. Ai là người được bầu làm Chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam?

 1. Hồ Chí Minh.

 2. Tôn Đức Thắng

 3. Nguyễn Lương Bằng.

 4. Trần Đức Lương.

Câu 25. Cho các dữ liệu sau:

1. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước.

2. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tổ chức tại Sài Gòn.

3. Hội nghị lần thứ 24 của Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Sắp xếp các dữ liệu theo thứ tự thời gian thể hiện quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

 1. 3,1,2.

 2. 2,1,3.

 3. 2,3,1.

 4. 3,2,1.

Câu 26. Cho các dữ liệu sau:

1. Hội nghị lần thứ 24 của Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

2. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tổ chức tại Sài Gòn.

3. Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội.

Sắp xếp các dữ liệu theo thứ tự thời gian thể hiện quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

 1. 1,2,3.

 2. 2,1,3.

 3. 2,3,1.

 4. 3,2,1.

Câu 27. Cuộc tổng tuyển bầu Quốc hội chung của cả nước (25-4-1976) có ý nghĩa gì?

 1. Lần thứ 2 cuộc tổng tuyển cử được tổ chức trong cả nước.

 2. Kết quả thắng lợi của 30 năm chiến tranh giữ nước (1945-1975).

 3. Là 1 bước quan trọng cho sự thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

 4. Lần đầu tiên nhân dân cả nước thực hiện quyền của mình.

ĐÁP ÁN

1C10D19B
2B11C20C
3B12D21A
4D13D22A
5B14C23D
6A15C24B
7C16D25D
8B17D26A
9C18D27C

Bài tiếp theo: Sơ đồ tư duy bài 25 Lịch sử 12: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 – 1986)

Sơ đồ tư duy bài 24 Lịch sử 12: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1975) được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em củng cố kiến thức cũng như nắm vững lý thuyết của bài này. Chúc các em ôn thi tốt, ngoài ra các em có thể tham khảo thêm các môn học khác đều có tại tài liệu học tập lớp 12 này nhé

 • 1.578 lượt xem