Sơ đồ tư duy bài 15 Lịch sử 12: Phong trào dân chủ 1936 - 1939 Sơ đồ tư duy Lịch sử 12

 • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài Sơ đồ tư duy bài 15 Lịch sử 12: Phong trào dân chủ 1936 - 1939 để nắm được kiến thức trọng tâm bài học, làm quen các câu hỏi bài tập trắc nghiệm nâng cao thành tích học môn Sử 12.

A. Sơ đồ tư duy Lịch sử 12 bài 15

1. Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 15 chi tiết

Sơ đồ tư duy bài 4 Lịch sử 15: Phong trào dân chủ 1936 - 1939

Sơ đồ tư duy bài 4 Lịch sử 15: Phong trào dân chủ 1936 - 1939

Sơ đồ tư duy bài 4 Lịch sử 15: Phong trào dân chủ 1936 - 1939

B. Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 12 bài 15

I. Tình hình thế giới và trong nước

1. Tình hình thế giới

 • Đầu những năm 30 của thế kỉ XX, thế lực phát xít cầm quyền ở Đức, Ý, Nhật Bản chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh thế giới.

 • Tháng 7-1935, Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII, xác định nhiệm vụ chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình, thành lập Mặt trận nhân dân rộng rãi.

 • Tháng 6-1936, Mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền , thi hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa

2. Tình hình trong nước

a. Về chính trị

 • Ở Việt Nam nhiều đảng phái hoạt động, trong đó Đảng Cộng sản Đông Dương là chính đảng mạnh nhất.

b. Về kinh tế:

 • Pháp tăng cường khai thác thuộc địa để bù đắp thiệt hại cho kinh tế của “chính quốc”.

c. Về xã hội

 • Đời sống của nhân dân gặp khó khăn, nên họ hăng hái tham gia đấu tranh đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

II.Phong trào dân chủ 1936 – 1939

1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/1936

a, Nội dung hội nghị

 • Hội nghị họp tại Thượng Hải (TQ) do đồng chí Lê Hồng Phong Tổng bí thư của Đảng chủ trì

 • NV chiến lược: Chống đế quốc, chống phong kiến

 • NV trực tiếp: Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ…

 • Kẻ thù trước mắt: Thực dân phản động Pháp và tay sai

 • PP đấu tranh: Kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.

 • Chủ trương: Thành lập Mặt trận Thống nhất Nhân dân phản đế Đông Dương.

b. Ý nghĩa hội nghị

 • Hội nghị đã đánh dấu sự điều chỉnh về chủ trương sách lược đấu tranh của Đảng trước tình hình mới

 • Mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta.

2. Những phong trào đấu tranh tiêu biểu

a. Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ

 • Phong trào Đông Dương Đại hội (8/1936)…

 • Phong trào đón Gôđa và Brêviê năm 1937…

 • Tiêu biểu cuộc đấu tranh ngày 1-5-1938 ở Hà Nội …

b. Đấu tranh nghị trường: Mặt trận Dân chủ Đông Dương đã đưa người ra tranh cử vào các cơ quan chính quyền thực dân…

c. Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí công khai: SGK

3. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936-1939

a. Ý nghĩa lịch sử

 • Quần chúng Được giác ngộ về chính trị, trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng

 • Phong trào đã động viên, giáo dục, tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

 • Đập tan những luận điệu xuyên tạc, những hành động phá hoại của các thế lực phản động khác.

b. Bài học kinh nghiệm

 • Xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất.

 • Tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp.

 • Đảng thấy được hạn chế trong công tác mặt trận, vấn đề dân tộc…

 • Phong trào dân chủ 1936-1939, là 1 cuộc tập dượt chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

C. Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 15

Câu 1:  Điều nào không phải chính sách của chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp năm 1936 đối với các thuộc địa?

 1. Cho phép lập Hội ái hữu.

 2. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân.

 3. Trả tự do cho một số tù chính trị.

 4. Cho phép xuất bản báo chí.

Câu 2:  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7 - 1936) họp ở đâu, ai chủ trì ?

 1. Thượng Hải (Trung Quốc), Hà Huy Tập.

 2. Hương Cảng (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc.

 3. Ma Cao (Trung Quốc), Nguyễn Văn Cừ.

 4. Thượng Hải (Trung Quốc), Lê Hồng Phong.

Câu 3:  Mặt trận nhân dân Pháp do Đảng Cộng Sản làm nòng cốt, thắng cử vào nghị viện và lên cầm quyền vào năm nào?

 1. 1935.

 2. 1936

 3. 1937 .

 4. 1938.

Câu 4:  Hình thức và phương pháp đấu tranh trong thời kì 1936 - 1939 diễn ra như thế nào?

 1. Hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai.

 2. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

 3. Lợi dụng tình hình thế giới và trong nước đầu tranh công khai đối mặt với kẻ thù.

 4. Đầu tranh trên lĩnh vực nghị trường là chủ yếu.

Câu 5:  Tháng 8 - 1936, Đảng chủ trương phát động phong trào gì?

 1. “Đông Dương đại hội”.

 2. Phong trào đòi dân sinh dân chủ.

 3. Vận động người của Đảng vào Viện dân biểu.

 4. Mít tinh diễn thuyết thu thập “dân nguyện”.

Câu 6:  Vì sao tháng 9/1938, thực dân pháp phải bỏ dự án tăng thuế thân và thuế điền thổ?

 1. Do Chính phủ Bình dân Pháp không phê chuẩn kế hoạch này.

 2. Do Chính quyền thuộc địa cần tập trung đối phó với các phong trào đấu tranh liên tục của giai cấp công - nông trên cả nước.

 3. Do sự phản đối của các nghị viện trong Viện dân biểu và do áp lực phong trào đấu tranh đòi dân chủ dân sinh của đông đảo quần chúng nhân dân.

 4. Do dự án này có ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của một chủ đồn điền người Pháp và bộ phận tư sản Việt Nam thân Pháp.

Câu 7:  Những sự kiện nào sau đây có liên quan đến cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939?

 1. Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản.

 2. Thực dân đàn áp dã man Xô viết Nghệ - Tĩnh.

 3. Thắng lợi của Mặt trận nhân dân Pháp năm 1938.

 4. Câu A và C đúng.

Câu 8: Năm 1937, trên cả nước có bao nhiêu cuộc bãi công của công nhân?

 1. 370.

 2. 350.

 3. 400.

 4. 361.

Câu 9:  Ngày hội truyền thống của công nhân mỏ xuất phát từ sự kiện gì?

 1. Ngày 20/1/1936, công nhân mỏ than Hòn Gai, Cẩm Phả, công nhân mỏ thiếc Tĩnh Túc đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm.

 2. Ngày 13/11/1936, công nhân mỏ than Phấn Mễ, Hòn Gai, Cẩm Phả đấu tranh đòi tăng lương thêm 25%.

 3. Ngày 21/3/1936, công nhân mở than Phấn Mễ, công nhân mỏ thiếc Tĩnh Túc, đấu tranh đòi tăng lương thêm 25 %.

 4. Ngày 23/11/1936, công nhân mỏ than Hòn Gai, Cẩm Phả, Mông Dương đấu tranh đòi tăng lương thêm 25%.

Câu 10: Phong trào Đông Dương đại hội diễn ra trong thời gian nào?

 1. Từ năm 1936 đến năm 1939.

 2. Từ cuối năm 1936 đến cuối năm 1937.

 3. Từ giữa năm 1936 đến tháng 3 năm 1938.

 4. Từ giữa năm 1936 đến tháng 9 năm 1936.

Câu 11: Tình hình giai cấp công nhân và tiểu tư sản Việt Nam trong những năm 1936- 1939 ?

 1. Lương thấp, nạn thất nghiệp đe dọa,

 2. Chịu cảnh tô cao, thuế nặng, đời sổng hết sức bấp bênh.

 3. Bị tư bản Pháp tìm cách chèn ép, cản trở mọi hoạt động kinh doanh.

 4. Tất cá các ý trên.

Câu 12:  Nét nỗi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là gì?

 1. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quân chúng nhân dân.

 2. Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến, trình độ chính trị và công tác của đảng viên được nâng cao.

 3. Tập hợp được một lực lượng công - nông hùng mạnh.

 4. Đảng đã tập hợp được một lực lượng chính trị đông đảo của quân chúng và sử dụng hình thức, phương pháp đấu tranh phong phú.

Câu 13:  Hình thức đấu tranh chủ yếu của phong trào Đông Dương đại hội là gì?

 1. Tuần hành.

 2. Mít tinh.

 3. Đưa dân nguyện.

 4. Diễn thuyết.

Câu 14:  Đến tháng 3 - 1938, tên gọi của mặt trận ở Đông Dương là gì?

 1. Mặt trận dân chủ thống nhất Đông Dương.

 2. Mặt trận thống nhất phản đế Đông Dương.

 3. Mật trận nhân dân phản đế Đông Dương.

 4. Mặt trận Việt Minh.

Câu 15:  Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII (tháng 7 - 1935) đã có những chủ trương gì?

 1. Thành lập Đảng Cộng sản ở mỗi nước.

 2. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước.

 3. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước tư bản.

 4. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước thuộc địa.

Câu 16:  Khẩu hiệu đấu tranh của thời kì cách mạng 1936 - 1939 là gì?

 1. “Đánh đổ đế quốc Pháp - Đông Dương hoàn toàn độc lập".

 2. “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày”.

 3. “Độc lập dân tộc”, “Người cày có ruộng”.

 4. “Chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do dân chủ, cơm áo hòa bình”.

Câu 17:  Hình thức đấu tranh chủ yếu của phong trào "Đông Dương đại hội là gì?

 1. Tuần hành.

 2. Mít tinh.

 3. Đưa dân nguyện.

 4. Diễn thuyết.

Câu 18:  Tác phẩm “Vấn đề dân cày” của Qua Ninh và Vân Đình được in và phát hành rộng rãi trong cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939. Vậy Qua Ninh và Vân Đình là ai?

 1. Sóng Hồng và Xuân Thủy.

 2. Nguyễn Ái Quốc và Phạm Văn Đồng.

 3. Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp

 4. Trần Phú và Hà Huy Tập.

Câu 19:  Ngày 1/5/1938 có sự kiện gì xảy ra ?

 1. Cuộc mít tinh khổng lồ chào mừng ngày Quốc tế Lao động của nhân dân tại khu vực nhà Đấu Xảo.

 2. Cuộc mít tinh khổng lồ có 2,5 vạn người tham gia tại khu vực nhà Đấu Xảo.

 3. Nhiều cuộc biểu tình nổ ra trên quy mô cả nước.

 4. Cuộc bãi công công nhân xe lửa Nam Đông Dương có sự hỗ trợ của công nhân xe lửa Trường Thi Hà Nội.

Câu 20:  Nét nồi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là gì?

 1. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quần chúng nhân dân.

 2. Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến, trình độ chính trị và công tác của đảng viên được nâng cao.

 3. Tập họp được một lực lượng công - nông hùng mạnh.

 4. Đảng đã tập hợp được một lực lượng chính trị của quần chúng đông đảo và sử dụng hình thức, phương pháp đấu tranh phong phú.

Câu 21: Đến tháng 3 - 1938, tên gọi của mặt trận ở Đông Dương là gì?

 1. Mặt trận dân chủ thống nhất Đông Dương.

 2. Mặt trận thống nhất phản đế Đông Dương.

 3. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.

 4. Mặt trận Việt Minh.

Câu 22: Chủ nghĩa phát xít có đặc điểm nào để phân biệt với chủ nghĩa tư bản?

 1. Độc tài tàn bạo nhất, sô vanh nhất.

 2. Bóc lột thậm tệ đối với công nhân.

 3. Đế quốc chủ nghĩa nhất của bọn tư bản tài chính.

 4. Câu A và C đúng.

Câu 23: Đảng ta chuyển hướng chỉ đạo sách lược trong thời kì 1936 – 1939 dựa trên cơ sở nào?

 1. Đường lối nghị quyết của Quốc tế Cộng sản.

 2. Tình hình thực tiễn của Việt Nam.

 3. Tình hình thế giới và trong nước có sự thay đổi.

 4. Đảng Cộng sản Đông Dương phục hồi và hoạt động mạnh.

Câu 24: Ngay từ năm 1936, Đảng ta đề ra chủ trương thành lập mặt trận với tên gọi là gì?

 1. Mặt trận dân tộc thông nhất phản đế Đông Dương.

 2. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.

 3. Mặt trận dân chủ Đông Dương.

 4. Mặt trận Việt Minh.

Câu 25: Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản đã xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là bọn nào?

 1. Chủ nghĩa đế quốc, thực dân.

 2. Chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc.

 3. Không phải là chủ nghĩa đế quốc nói chung mà là chủ nghĩa phát xít.

 4. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Câu 26: Trong những năm 1937 - 1938, Đảng Cộng sản Đông Dương lợi dụng khả năng hợp pháp đưa người của Đảng và của Mặt trận vào Hội đồng Quản hạt ở Nam Kì và Viện dân biểu ở Bắc - Trung Kì nhằm mục đích gì?

 1. Vận động bọn tay sai của thực dân Pháp đứng về phía cách mạng để đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ.

 2. Mở rộng địa bàn hoạt động trong cả nước, gây cơ sở cách mạng trong toàn quốc.

 3. Nắm bắt tình hình để đối phó với kẻ thù trong bất cứ tình huống nào đồng thời chuẩn bị tiến đến thực hiện cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

 4. Tất cả đều sai.

Câu 27: Hội nghị Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Đông Dương (tháng 7/1937) đã xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là gì ?

 1. Nhiệm vụ phản đế.

 2. Nhiệm vụ phản phong.

 3. Nhiệm vụ phản đế, phản phong.

 4. Nhiệm vụ chống chế độ phản động thuộc địa, chống chủ nghĩa phát xít.

Câu 28:  Mặt trận nhân Pháp do Đảng Cộng sản làm nòng cốt, thắng cử vào nghị viện và lên cầm quyền vào năm nào?

 1. 1935.

 2. 1936.

 3. 1937.

 4. 1938.

Câu 29: Kết quả lớn nhất của phong trào cách mạng dân chủ 1936 - 1939 là gì?

 1. Chính quyền thực dân phải nhượng bộ, cải thiện một phần quyền dân sinh, dân chủ.

 2. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới nhiều hình thức.

 3. Thành lập Mặt trận dân chủ nhân dân đoàn kết rộng rãi các tầng lớp xã hội.

 4. Quần chúng được tổ chức và giác ngộ, Đảng được tôi luyện, tích lũy kinh nghiệm xây dựng mặt trận thống nhất.

Câu 30: Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những năm 1936 - 1939 thực sự là:

 1. Một cao trào cách mạng dân tộc dân chủ.

 2. Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

 3. Một cuộc đấu tranh giai cấp.

 4. Một cuộc tuyên truyền vận động chủ nghĩa Mác - Lênin.

ĐÁP ÁN

1

B

11

A

21

A

2

D

12

D

22

D

3

B

13

C

23

C

4

A

14

A

24

B

5

A

15

B

25

C

6

C

16

D

26

D

7

A

17

B

27

C

8

C

18

C

28

B

9

D

19

B

29

D

10

C

20

D

30

A

Sơ đồ tư duy bài 15 Lịch sử 12: Phong trào dân chủ 1936 - 1939 được KhoaHoc giới thiệu trên đây sẽ giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức bài học dễ dàng hơn, làm quen nhiều dạng bài tập, câu hỏi trắc nghiệm khác nhau. Trong chuyên mục Giải Lịch sử 12 gồm tất cả các bài học tương ứng với chương trình học môn Lịch sử lớp 12 với những câu trả lời đầy đủ cho từng câu hỏi, bài tập trong mỗi bài học nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện và nâng cao kiến thức Tài liệu học tập lớp 12.

 • 3.806 lượt xem