Nội dung chính bài: Khởi ngữ

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Khởi ngữ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 9 tập 1.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

  • Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài được nói đến trong câu
  • Trước khởi ngữ có thể thêm những quan hệ từ: về, đối, với,..

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

I- Đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu.

Đặc điểm:

  • Khởi ngữ là thành phần thường đứng trước chủ ngữ của câu, thường nêu rõ vấn đề được nói đến trong câu.
  • Đứng trước khởi ngữ thông thường sẽ có một số từ như đối với, về…

Công dụng:

  • Khởi ngữ thường có 2 tác dụng đó là ý nghĩa nhấn mạnh và ý nghĩa nêu chủ đề của sự tình. Nếu như nó có thể xác định đảm trách chức năng cú pháp nào đó trong câu đi sau thì chủ yếu nó mang ý nghĩa nhấn mạnh, thứ yếu là mang ý nghĩa chủ đề sự tình. Còn trong trường hợp ngược lại nếu không xác định đảm trách một chức năng cụ thể thì khởi ngữ chủ yếu nêu chủ đề của sự tình và ý nghĩa nhấn mạnh chỉ là phụ.

Ví dụ 1: Về việc trồng hoa trong chậu thì cần phải lưu ý tới chất lượng đất, kích cỡ chậu và cách chăm sóc loại cây đó.

  • Khởi nghĩa trong cây này chính là “về việc", nó đứng đầu câu và đảm nhiệm giúp nổi bật ý chính được nêu trong câu.

Ví dụ 2: Về các môn tự nhiên, Nam là người học rất giỏi.

  • “Về các môn tự nhiên” là khởi ngữ, Nam là chủ ngữ.

Ví dụ 3: Đối với chúng tôi, điều này thật bất ngờ.

  • “Đối với chúng tôi” là khởi ngữ.

Back to top

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021