Ở phần "Nhiệm vụ", bản Tuyên bố đã nêu lên khá nhiều điểm mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực phối hợp hành động, hãy phân tích tính chất toàn diện của nội dung phần này

  • 1 Đánh giá

Câu 4 (Trang 35 – SGK) Ở phần "Nhiệm vụ", bản Tuyên bố đã nêu lên khá nhiều điểm mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực phối hợp hành động, hãy phân tích tính chất toàn diện của nội dung phần này.

Bài làm:

Phần “nhiệm vụ” của bản tuyên bố đã nêu lên khá nhiều điểm mà từng quốc gia và cộng đồng quốc tế cần phải nổ lực phối hợp hành động.

  • Tăng cường sức khoẻ và chế độ dinh dưỡng của trẻ em.
  • Quan tâm, chăm sóc đến trẻ tàn lật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
  • Bảo đảm quyền bình đẳng giữa trẻ em trai và em gái.
  • Bảo đảm cho trẻ được học hết bậc phổ thông cơ sở.
  • Bảo đảm tăng trưởng, phát triển kinh tế…
  • Cần có hợp tác quốc tế để thực hiện các nhiệm vụ trên.

Những nội dung này thể hiện tính toàn diện trong việc định hướng hành động. Mỗi một nhiệm vụ tương ứng với một phương diện cần quan tâm, nhằm giúp trẻ em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021