Skills 2 Unit 11: Changing roles in society

 • 1 Đánh giá

Phần Skills 2 sẽ giúp bạn học luyện tập 2 kĩ năng 'listening' (nghe) và 'writing' (viết) theo chủ đề: Changing roles in society (các vai trò thay đổi trong xã hội), đồng thời cung cấp từ vựng liên quan và thông tin liên quan đến chủ đề. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • 2. Listen to the description of some changes in the roles of women in Kenya. Decide if the statements are true (T) or false (F)

 • 3. Listen to part 2 again and fill the blanks the correct information

Skills 2 – Unit 11: Changing roles in society

Listening

1. Look at the maps. Where is Kenya located? What do you know about this country? (Nhìn vào bản đồ. Kenya được đặt ở đâu? Bạn biết gì về đất nước này?)

Giải:

Kenya is a country in Africa and a founding member of the East African Community (EAC). Kenya's territory lies on the equator. Its capital and largest city is Nairobi. It is bordered by Tanzania to the south and southwest, Uganda to the west, South Sudan to the north-west, Ethiopia to the north and Somalia to the north-east. Kenya covers 581,309 km2 (224,445 sq mi), and had a population of approximately 48 million people in January 2017.

Dịch:

Kenya là một quốc gia ở châu Phi và là thành viên sáng lập của Cộng đồng Đông Phi (EAC). Lãnh thổ Kenya nằm trên xích đạo. Thủ đô của nó và thành phố lớn nhất là Nairobi. Nó giáp với Tanzania về phía nam và tây nam, Uganda về phía tây, Nam Sudan về phía tây bắc, Ethiopia ở phía bắc và Somalia về phía đông bắc. Kenya có diện tích 581.309 km2 (224.445 sq mi), và có dân số khoảng 48 triệu người vào tháng 1 năm 2017.

2. Listen to the description of some changes in the roles of women in Kenya. Decide if the statements are true (T) or false (F). (Nghe bài mô tả một số sự thay đổi về vai trò của phụ nữ ở Kenya. Quyết định những câu sau là đúng hay sai.)

Giải:

 1. Kenya was more male-dominated in the mid-twentieth century than now. (Kenya được đàn ông thống trị ở giữa thế kỷ 20 nhiều hơn bây giờ) (T)
 2. Women work to be financially independent. (Phụ nữ làm việc để độc lập về tài chính) (T)
 3. The number of women attending colleges and universities has risen. (Số phụ nữ học đại học và cao đẳng tăng) (T)
 4. About one third of Kenyan females stayed at home as housewives in 1995. (Khoảng 1/3 phụ nữ Kenya ở nhà làm nội trợ năm 1995) (F)
  => 65% (2/3) of Kenyan females stayed at home as housewives. (65% số phụ nữ ở nhà làm nội trợ)
 5. In 2025, more than half of the student population in Kenya will be girls. (Năm 2025, hơn nửa dân số học sinh ở Kenya sẽ là nữ) (F)
  => In 2025 about 48 percent of the student population will be made up of females. (vào năm 2025 thì 48% số học sinh sẽ là nữ)

3. Listen to part 2 again and fill the blanks the correct information. (Nghe lại phần 2 và điền vào chỗ trống với thông tin đúng)

Giải:

Percentage of women in Kenya staying at home as housewives in (Phần trăm phụ nữ ở Kenya ở nhà làm nội trợ)

 • 1.1995: 1995:65%
 • 2.2010: 2010:47%
 • 3.2025: 2025:30%

Percentage of women in Kenya attending colleges and universities in (Phần trăm phụ nữ Kenya học đại học và cao đẳng)

 • 4. 1995: 1995:22%
 • 5.2010: 2010:36%
 • 6.2025: 2025:48%

Audio script:

Part 1: Back in the mid-twentieth century, Kenya was a more male-dominated society compared to today. Men were ahead of women in both education and employment. But the situation has changed a lot since then. More and more women are working these days. They earn to support their families, as well as to be financially independent. More women study nowadays. Higher education has witnessed a great rise in the number of women attending colleges and universities.

Part 2: Let's look at some figures.

In 1995, 65 percent of Kenyan females stayed at home as housewives. This number dropped dramatically to 47 percent in 2010. It is predicted that this number will keep falling to around 30 percent in 2025.

Only 22 percent of university students were girls in Kenya in 1995. Fifteen years later, in 2010, this number went up to 36 percent. Research shows that it will keep rising, and in 2025, about 48 percent of the student population will be made up of females.

Writing

4. Work in groups. How do you think the roles of teenagers will change in the future? Brainstorm and make a list of possible changes. (Làm việc theo nhóm. Bạn nghĩ vai trò của thanh thiếu niên sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai? Tư duy và liệt kê danh sách những thay đổi có thể)

Giải:

Teenagers'roles in the future: (Vai trò của thanh thiếu niên trong tương lai)

 1. Teenages will establish their own defensive organization to protect themselve from violence and abuse. (Thanh thiếu niên sẽ thành lập tổ chức phòng vệ riêng để bảo vệ chúng khỏi bạo lực và lạm dụng.)
 2. They play an important role in society by volunteering and helping the others. (Họ đóng một vai trò quan trọng trong xã hội bằng những công việc tình nguyện và giúp đỡ những người khác.)
 3. They are taught to be more independent and to be encouraged to be creative. (Họ được dạy để độc lập hơn và được khuyến khích sáng tạo.)

5. Choose one of your group's ideas, and write a short paragraph about it. (Chọn một trong những ý kiến của nhóm bạn, và viết một đoạn văn ngắn về nó.)

In your writing, you should include: (Bài viết nên bao gồm)

 • what the change is (sự thay đổi là gi)
 • why you think the change will happen (bạn nghĩ tại sao sự thay đổi sẽ xảy ra)
 • what this change will mean for society (sự thay đổi này có ý nghĩa gì đến xã hội)

Giải:

It’s true that nowadays, children and teenagers in some devleoping countries are treated badly and abused by the others. So I guess in the future, teenagers will have their own defensive organization to protect themselve. This organization will have powerful voice to make themselve stronger and help the other teenagers who are abused and treated badly all over the world. I’m sure this change will affect society’s ways that they behave to children. Severe punishments will be applied on those who have wrong behaviors to children. These punishments will be passed by the teenagers and be supported by goverment. In the near future, public won’t hear about the abusing and violent news anymore.

Dịch:

Đúng là ngày nay, trẻ em và thanh thiếu niên ở một số nước đang phát triển bị đối xử tàn nhẫn và bị ngược đãi bởi những người khác. Vì vậy, tôi đoán trong tương lai, thanh thiếu niên sẽ có tổ chức phòng vệ riêng để bảo vệ chúng. Tổ chức này sẽ có tiếng nói mạnh mẽ để làm cho trẻ em và thanh thiêu niên mình mạnh mẽ hơn và giúp đỡ những thanh thiếu niên khác bị lạm dụng và đối xử tệ trên toàn thế giới. Tôi chắc chắn sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến cách mà xã hội hành xử với trẻ em. Những hình phạt nghiêm sẽ được áp dụng đối với những người có hành vi sai trái đối với trẻ em. Những trừng phạt này sẽ được các thanh thiếu niên thông qua và được sự hỗ trợ của chính phủ. Trong tương lai gần, công chúng sẽ không còn nghe về tin tức lạm dụng và bạo lực nữa.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Work in groups. How do you think the roles of teenagers will change in the future? Brainstorm and make a list of possible changes. Choose one of your group's ideas, and write a short paragraph about it

=> Xem hướng dẫn giải


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021