Skills 2 Unit 9: English in the world

 • 1 Đánh giá

Phần Skills 2 sẽ giúp bạn học luyện tập 2 kĩ năng 'listening' (nghe) và 'writing' (viết) theo chủ đề: English in the world (Tiếng Anh trên thế giới), đồng thời cung cấp từ vựng liên quan và thông tin liên quan đến chủ đề. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • 1. Listen to four different people talking about speaking and learning languages. Match the summaries (A-E) to each speaker

 • 2. Listen to the extracts again and answer the questions

Skills 2 - Unit 9: English in the World

Listening

1. Listen to four different people talking about speaking and learning languages. Match the summaries (A-E) to each speaker. There is one extra summary. (Nghe đoạn nói chuyện của bốn người nói chuyện khác nhau về việc nói và học ngôn ngữ . Nỗi các đoạn tóm tắt (A-E) vào mỗi người nói. Ở đây có một tóm tắt thừa.

Giải:

 • Speaker 1: The reason why he is good at German is that he lives near the border. (Lý do mà anh ấy giỏi tiếng Đức vì anh ấy sống ở gần biên giới.)
 • Speaker 2: She can speak Spanish, French, and English fluently. (Cô ấy có thể nói tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Anh thuần thục.)
 • Speaker 3: He decided to learn English properly after a holiday in England. (Anh ấy đã quyết định học Tiếng Anh một cách đúng đắn sau kì nghỉ lễ ở Anh Quốc.)
 • Speaker 4: A friend advised her to come to England to learn English. (Một người ban khuyên cô ấy tới Anh để học Tiếng Anh.)

Audio script:

 1. Speaker 1 (male): My first language is French, but I live near the border, so I'm reasonably good at German. I can also get by in Italian. We went to Rome last summer and I picked up the basics.
 2. Speaker 2 (female): My mother is Spanish and my father is French so I'm bilingual. I'm also fluent in English which I need for my job. I can have a conversation in Italian, but it's a bit rusty.
 3. Speaker 3 (male): I used to be quite bad at English. I knew a few words of everyday English that I learned at school, but I couldn't speak a word of anything else. Last summer, I went to England on holiday. While I was travelling around the country, I picked up enough words and phrases to get by. I was told that my pronunciation was quite good, so when I got home I decided to learn English properly.
 4. Speaker 4 (female): Last year, I got a job in a multinational company, so I had to learn English. A friend recommended an English centre and I have been going there for six months. I always enjoy the lessons and the language is taught in a communicative way. I think that I've learned a lot since I started. It's not all fun, though - at the moment I'm studying for my first exam!

2. Listen to the extracts again and answer the questions. (Nghe các đoạn ghi âm một lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

Giải:

 1. What did Speaker 1 do last summer? (Người nói số 1 đã làm gì mùa hè năm ngoái?)
  => He went to Rome. (Anh ấy đã đến Rome)
 2. How can Speaker 2 speak Italian? (Người thứ 2 có thể nói tiếng Ý như thế nào?)
  => She can have a conversation in Italian, but it's a bit rusty. (Cô ấy có thể nói một cuộc trò chuyện bằng tiếng Ý, nhưng hơi lúng túng)
 3. What was Speaker 3's level of English in the past? (Trong quá khứ trình độ tiếng Anh của người thứ 3 là gì?)
  => He used to be quite bad at English. (anh ấy đã từng khá kém tiếng Anh)
 4. What did Speaker 3 do while travelling around England? (Người thứ 3 làm gì trong khi đang đi du lịch ở nước Anh?)
  => He picked up enough words and phrases to get by. (Anh ấy học lỏm đủ từ và các cụm từ để du lịch)
 5. What did Speaker 4 think of her English learning? (Người thứ 4 nghĩ gì về việc học tiếng Anh của cô ấy?)
  => She thinks that she has learned a lot since she started an English course at an English centre. (Cô ấy nghĩ cô ấy đã học được nhiều kể từ khi bắt đầu một khóa học tiếng Anh ở một trung tâm)

Writing

3. Mark notes of four uses of English in your daily life and give an explanation/example for each of them. Then compare your list with a partner. (Ghi chú bốn công dụng của tiếng Anh trong nhật ký hằng ngày và đưa ra ví dụ hoặc lời giải thích cho mỗi công dụng đó. Sau đó so sánh danh sách của bạn với bạn cùng học)

Giải:

 1. Write emails. (Viết thư điện tử và văn)
 2. Speak with foreign tourists. (Nói chuyện với khách nước ngoài)
 3. Go abroad. (Đi ra nước ngoài)
 4. Read English news. (Đọc các tin tưc tiếng Anh)

4.a Use your notes in 3 to write about what you use English for in your daily life. (Sử dụng ghi chú của bạn trong bài 3 để viết về những gì bạn sử dụng Tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày)

Giải:

Everyday, I use English to write emails to my penpals and chat with friends in a hobby forum. Besides, English helps me to speak with foreign tourists so that I can improve my knowledge about their cultures. I can go abroad for study or travel because I know English. And finally, I can read English news and website to get more information.

Dịch:

Mỗi ngày, tôi sử dụng tiếng Anh để viết email cho bạn qua thư của tôi và trò chuyện với bạn bè trong một diễn đàn về sở thích. Bên cạnh đó, tiếng Anh giúp tôi nói chuyện với khách du lịch nước ngoài để tôi có thể nâng cao kiến thức về văn hoá của họ. Tôi có thể đi du học hoặc đi du lịch vì tôi biết tiếng Anh. Và cuối cùng, tôi có thể đọc tin tức và trang web tiếng Anh để có thêm nhiều thông tin hơn.

b. Swap your writing with a partner and review each other's drafts. Make revisions corrections if necessary. Then present final writing to the class. (Trao đổi bài viết của bạn với bạn bề và xem những bài viết khác. Tạo bản chính xác khác nếu cần. Sau đó trình bày bài viết hoàn chỉnh với cả lớp.)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Use your notes in 3 to write about what you use English for in your daily life. (Sử dụng ghi chú của bạn trong bài 3 để viết về những gì bạn sử dụng Tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày)

=> Xem hướng dẫn giải


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021