Speak Unit 7: Saving Energy

 • 1 Đánh giá

Phần này sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ nói liên quan đến chủ đề tiết kiệm năng lượng, đồng thời ôn tập ngữ pháp về câu gợi ý, đưa ra lời khuyên và ôn tập từ vựng của Unit 7: Saving Energy (Tiết kiệm năng lượng) Bài viết sau là gợi ý giả bài tập trong sách giáo khoa.

SPEAK – UNIT 7: SAVING ENERGY

a) Look at the expression in the tables and pictures. Make suggestion about how to save energy. (Nhìn vào các diễn đạt trong bảng và các bức tranh. Đưa ra đề nghị về cách tiết kiệm năng lượng.)

Suggestion (Gợi ý)

Response (trả lời)

I suggest + V-ing...

I think we should ...

Shall we ...?

Why don’t we...?

How about + V-ing ...?

What about + V-ing ...?

Let’s ...

OK.

That's a good idea.

All right.

No. I don't want to.

I prefer to...

Let's...

Giải:

 • A. I think we should turn off the faucet./I suggest fixing the faucet. (Tôi nghĩ chúng ta nên tắt vòi nước./ Tôi đề nghị sửa chữa vòi nước.)
 • B. I suggest we turn off the electric oven/ cooker./ I suggest repairing the cooker. It may be broken. (Tôi đề nghị chúng ta tắt lò nướng / nồi cơm điện. Tôi đề nghị sửa chữa nồi cơm điện. Nó có thể bị hỏng.)
 • C. Why don't we switch off the fan?/ Shall we have an electrician mend the fan? (Tại sao chúng ta không tắt quạt? / Chúng ta sẽ thuê một thợ điện sửa chữa quạt đúng không?)
 • D. I think we should turn off the air conditioner. (Tôi nghĩ chúng ta nên tắt điều hòa.)
 • E. Let's switch off the lights and the TV. (Chúng ta hãy tắt đèn và TV.)
 • F. I suggest fixing the faucet in the bathroom. (Tôi đề nghị sửa vòi nước trong phòng tắm.)
 • G. How about using bikes instead of motorbikes. (Các bạn nghĩ sao về việc sử dụng xe đạp thay vì xe máy.)
 • H. Why don't we use the public buses? (Tại sao chúng ta không sử dụng xe buýt công cộng nhỉ?)

b) Work in a group of four. Work out an action plan to save energy for your class. The expression and ideas in section (Làm việc theo nhóm bốn bạn. Lập một chương trình hành động tiết kiệm năng lượng cho lớp của bạn. Các cách diễn đạt và ý tưởng ở phần a) có thể giúp bạn.)

Giải:

 • A: I think we should take a shower instead of a bath to save energy. (Tôi nghĩ chúng ta nên tắm vòi hoa sen thay vì tắm bồn tắm để tiết kiệm năng lượng.)
 • B: That's a good idea. (Đó là một ý kiến ​​hay.)
 • C: How about making poster on energy saving and hanging them around our school? (Các bạn nghĩ sao về việc tạo áp phích về tiết kiệm năng lượng và treo quanh trường học?)
 • D: Great! Let's do that. (Tuyệt vời! Hãy làm điều đó.)
 • E: I think we should use energy - saving light bulbs for ordinary bulbs. (Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng thay cho bóng đèn bình thường.)
 • F: That's a good idea. (Đó là một ý kiến ​​hay.)
 • G: How about turning off the lights and other electric tools when we don't use them? (Thế còn việc tắt đèn và các công cụ điện khác khi không sử dụng chúng?)
 • H: OK. Let's do it. (Đúng rồi. hãy thực hiện nó)
 • I: I think we should use bikes instead of motorbikes. (Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng xe đạp thay vì xe máy.)
 • J: All right. (Đúng vậy)
 • K: Let’s use public buses. (Hãy đi xe buýt công cộng)
 • L: I prefer to go by bike. (Tôi thích đi xe đạp hơn)
 • M: What about checking your faucet regularly? (Các bạn nghĩ sao về việc kiểm tra đường ống nước thường xuyên?)
 • N: OK.
 • O: I think we should make use of sunlight to light the rooms. (Tôi nghĩ chúng ta nên tận dụng ánh sang mặt trời để thắp sang các phòng)
 • P: Oh. Good idea. (Ồ, ý hay đó)

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021