Tìm từ đa nghĩa, từ đồng âm trong những câu dưới đây:

  • 1 Đánh giá

3. Tìm từ đa nghĩa, từ đồng âm trong những câu dưới đây:

a. Chín:

Quýt nhà ai chín đỏ cây

Hỡi em đi học hây hây má tròn

( Tố Hữu)

Một nghề cho chín còn hơn chín nghề

( Tục ngữ)

b. Cắt:

+ Nhanh như cắt, rùa há miệng, đớp lấy thanh gươm rồi lặn xuống nước:

+ Việc làm khắp chốn cùng nơi

Giục đi cắt cỏ vai tôi đã mòn

+Bài viết bị cắt một đoạn.

( Dẫn theo Hoàng Phê)

+ Chúng cắt lượt nhau suốt ngày vào cà khịa làm Trũi không chịu được

( Tô Hoài)

Bài làm:

a. Từ chín trong các câu dưới đây là từ đa nghĩa:

+ Chín đỏ cây: chỉ quả từ xanh đã chuyển sang chín, có thể thu hoạch được

+ Một nghề cho chín còn hơn chín nghề: chín ở đây nghĩa và giỏi,thành thạo

b. Từ cắt trong các câu dưới đây là từ đồng âm:

+ Nhanh như cắt : chỉ một loại chim tên cắt, bay rất nhanh

+ cắt cỏ: làm cho đứt bằng vật sắc

+ cắt một đoạn: lược bỏ, bỏ đi, thu gọn

+ cắt lượt: chen ngang, thay phiên nhau làm gì đó

  • 319 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021