Trắc nghiệm hóa 10 chương II: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm hóa học 10 chương II: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố vào bảng tuần hoàn:

 1. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử ;
 2. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp vào cùng một hàng ;
 3. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị được xếp vào một cột ;
 4. Số thứ tự của ô nguyên tố bằng số hiệu của nguyên tố đó

Số nguyên tắc đúng là:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 2: Các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử tương ứng là 4, 8, 16, 25. Kết luận nào dưới đây về vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn là đúng?

Số hiệu nguyên tửChu kìNhóm
 • A
42IV
 • B
82IV
 • C
163VI
 • D
254V

Câu 3: Mệnh đề nào sau đây không đúng?

 • A. Trong chu kì, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.
 • B. Các nguyên tố trong cùng chu kì có số lớp electron bằng nhau.
 • C. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng phân nhóm bao giờ cũng có cùng số electron hóa trị.
 • D. Trong chu kì, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều khối lượng nguyên tử tăng dần.

Câu 4: Cho các dãy nguyên tố mà mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng số hiệu nguyên tử tương ứng. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tố có tính chất hóa học tương tự kim loại natri?

 • A. 12, 14, 22, 42
 • B. 3, 19, 37, 55
 • C. 4, 20, 38, 56
 • D. 5, 21, 39, 57

Câu 5: Dãy nguyên tố nào sau đây được sắp xếp theo chiều tang dần độ âm điện?

 • A. Li, Na, C, O, F
 • B. Na, Li, F, C, O
 • C. Na, Li, C, O, F
 • D. Li, Na, F, C, O

Câu 6: Cho các phát biểu sau:

 1. F là phi kim mạnh nhất.
 2. Li là kim loại có độ âm điện lướn nhất.
 3. He là nguyên tử có bán kính nhỏ nhất.
 4. Be là kim loại yếu nhất trong nhóm IIA.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 7: X và Y là hai nguyên tố thuộc nhóm A, trong cùng một chu kì lớn. Oxit cao nhất của X và Y có công thức hóa học là X2O3 và YO2.

Có các phát biểu sau đây:

 1. X và Y đứng cạnh nhau.
 2. X là kim loại còn Y là phi kim.
 3. Độ âm điện của X nhỏ hơn Y.
 4. Hợp chất của X và Y với hidro lần lượt là XH5 và YH4.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 8: Một nguyên tố X đứng ở ô số 16 của bảng tuần hoàn. Ion nào sau đây sinh ra từ X có cấu hình electron của khí hiếm?

 • A. X
 • B. X
 • C. X
 • D. X

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. Nguyên tử có bán kính nhỏ nhất có Z = 1.
 • B. Kim loại yếu nhất trong nhóm IA có Z = 3.
 • C. Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất có Z = 9.
 • D. Phi kim mạnh nhất trong nhóm VA có Z = 7.

Câu 10: Hidroxit nào sau đây có tính axit mạnh nhất?

 • A. HPO$_{4}$
 • B. HSiO$_{3}$
 • C. HClO
 • D. HSO$_{4}$

Câu 11: Cho các hidroxit: Mg(OH), Al(OH)$_{3}$, KOH, NaOH. Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần tính bazo của chúng?

 • A. KOH, NaOH, Al(OH), Mg(OH)$_{2}$
 • B. Al(OH), Na(OH)$_{2}$,KOH, Mg(OH)$_{2}$
 • C. Mg(OH), Al(OH)$_{3}$, Na(OH), KOH
 • D. Al(OH), Mg(OH)$_{2}$, NaOH, KOH

Câu 12: Cho vị trí của Al trong nhóm và chu kì như sau:

B
MgAlSi

Cho các nhận xét sau:

 1. Từ Mg đến Si, bán kính nguyên tử tăng
 2. Al là kim loại lưỡng tính vì Mg là kim loại còn Si là phi kim
 3. Tổng số electron hóa trị của Mg, Al, Si bằng 9
 4. Tính axit của các hidroxit tương ứng giảm dần từ Si đến Mg
 5. Nguyên tố Mg, Al, Si không tạo được hợp chất khí với hidro
 6. Độ âm điện giảm dần theo trật tự: Si, Al, Mg, B

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là:

 • A. 5
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 3

Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. Trong số các nguyên tố bền, cesi là kim loại mạnh nhất.
 • B. Trong nhóm IVA vừa có nguyên tố kim loại, vừa có nguyên tố phi kim.
 • C. Tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại.
 • D. Đối với tất cả nguyên tố thuộc nhóm A của bảng tuần hoàn, số electron lớp ngoài cùng bằng số thứ tự nhóm.

Câu 14: Có hai chất khí A và B, A là hợp chất của nguyên tố X với oxi, B là hợp chất của nguyên tố Y với hidro. Trong một phân tử A hay B chỉ có một nguyên tử X hay Y. Trong A, O chiếm 50%, trong B, hidro chỉ chiếm 25% về khối lượng. X và Y là:

 • A. S và C
 • B. N và P
 • C. S và P
 • D. P và C

Câu 15: Tổng số electron trong anion AB là 32. Trong hạt nhân A cũng như B số proton bằng số notron. Xác định công thức của AB, biết A và B thuộc cùng một chu kì và B là phi kim. Vật A và B là

 • A. O và N
 • B. P và S
 • C. C và N
 • D. Kết quả khác

Câu 16: Phân tử M có công thức YX, có cấu tạo từ nguyên tử của hai nguyên tố X, Y. Tổng số hạt proton, notron và electron trong phân tử M bằng 96 hạt. Hạt nhân nguyên tử X, Y đều có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Trong bảng tuần hoàn hóa học, hai nguyên tố X, Y thuộc cùng một nhóm và ở hai chu kì nhỏ liên tiếp. Công thức phân tử của M là:

 • A. CO
 • B. MgCl
 • C. SO
 • D. ZnCl

Câu 17: Một chất A có công thức MXOm. Tổng số hạt proton trong một phân tử A là 78. Trong một ion XOm có số hạt electron bằng 41,03% tổng số hạt electron trong một phân tử A. Nguyên tố X thuộc chu kì 2. Tìm công thức của A.

 • A. AgNO
 • B. Mg(OH)
 • C. CuSO
 • D. NaNO

Câu 18: Cho các mệnh đề sau:

 1. Độ âm điện của nguyên tử một nguyên tố đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học
 2. Độ âm điện và tính phi kim của một nguyên tử biến thiên tỷ lệ thuận với điện tích hạt nhân nguyên tử
 3. Nguyên tử của nguyên tố có độ âm điện càng lớn thì tính phi kim càng mạnh
 4. Trong một nhóm, độ âm điện tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử

Số mệnh đề đúng là:

 • A. 3
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 4

Câu 19: Nguyên tố R thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn. Khi cho 8,70 gam hidroxit của R tác dụng với HCl dư thu được 14,25 gam muối. Phân tử khối của R là

 • A. 24
 • B. 40
 • C. 65
 • D. 27

Câu 20: Hòa tan 26,8 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại (cùng thuộc nhóm IIA và ở hai chu kì lien tiếp của bảng tuần hoàn) tan trong dung dichh HCl vừa đủ. Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của muối cacbonat có phân tử khối nhỏ hơn là

 • A. 56,2%
 • B. 62,69%
 • C. 29,6%
 • D. 25,3 %
Xem đáp án
 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021