Trắc nghiệm vật lý 12 bài 32: Hiện tượng quang - phát quang

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 12 bài 32: Hiện tượng quang - phát quang. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong hiện tượng quang — phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một phôtôn sẽ

 • A. giải phóng một êlectron tự đo.
 • B. giải phóng một êlectron liên kết.
 • C. giải phóng một cặp êlectron và lỗ trống.
 • D. phát ra một phôtôn khác.

Câu 2: Biết ánh sáng phát quang của một chất có bước song 0,50 μm. Khi chiếu vào chất đó ánh sáng có bước sóng nào dưới đây thì chất đố sẽ không thể phát quang?

 • A. 0,30 μm
 • B. 0,40 μm
 • C. 0,48 μm
 • D. 0,60 μm

Câu 3: Sự phát sáng của vật nào dưới đây là sự phát quang?

 • A. Tia lửa điện
 • B. Hồ quang
 • C. Bóng đèn ống
 • D. Bóng đèn pin

Câu 4: Sự phát sáng của nguồn sáng nào sau đây là sự phát quang?

 • A. Hòn than hồng
 • B. Bóng đèn xe máy
 • C. Đèn LED
 • D. Ngôi sao băng

Câu 5: Trong hiện tượng quang – phát quang, sự hấp thụ một photon có thể làm

 • A. phát ra một photon khác.
 • B. giải phóng một photon cung tần số.
 • C. giải phóng một êlectron liên kết.
 • D. giải phóng một cặp êlectron và lỗ trống.

Câu 6: Sơn được quét trên các biển báo giao thông là sơn

 • A. phát quang
 • B. phản quang
 • C. làm bằng các chất huỳnh quang
 • D. hấp thụ ánh sáng

Câu 7: Tìm phát biểu sai

 • A. Sự phát huỳnh quang hay sự phát lân quang được gọi chung là sự phát quang hay sự phát sáng lạnh.
 • B. Các bức xạ có bước sóng nhỏ hơn 0,4 μm đều có thể kích thích sự phát quang.
 • C. Trong sự phát quang , ánh sáng phát ra có bước sóng λ’ nhỏ hơn bước sóng λ của ánh sáng kích thích
 • D. Hiện tượng phát quang của các chất rắn được ứng dụng trong các đèn ống.

Câu 8: Vật trong suốt có màu đỏ là những vật

 • A. không bị hấp thụ ánh sáng đỏ.
 • B. không phản xạ ánh sáng màu đỏ.
 • C. chỉ cho ánh sáng màu đỏ truyền qua.
 • D. hấp thj hoàn toàn ánh sáng màu đỏ.

Câu 9: Tìm phát biểu sai

 • A. Sự phát quang của các chất chỉ xảy ra khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
 • B. Sự phát quang của các chất lỏng và khí là lân quang.
 • C. Tần số của ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn tần số của ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ.
 • D. Thời gian phát quang của các chất khác nhau có giá trị khác nhau.

Câu 10: Những vật không hấp thụ ánh sáng và không phản xạ ánh sáng đáng kể trong miền nhìn thấy của quang phổ là

 • A. vật trong suốt không màu
 • B. vật trong suốt có màu
 • C. vật có màu đen
 • D. vật phát quang

Câu 11: Khi chiếu ánh sáng đỏ vào vật sơn màu xanh, vật sẽ có

 • A. màu đỏ
 • B. màu đen
 • C. màu tổng hợp của màu đỏ và màu xanh
 • D. màu xanh

Câu 12: Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,32 μm vào một chất thì thấy chất đó phát ra ánh sáng bước sóng 0,60 μm. Biết rằng số photon của ánh sáng phát quang chỉ bằng 0,4% số photon của ánh sáng kích thích. Tỉ số giữa công suất của áng sáng phát quang và công suất của ánh sáng kích thích là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Chọn phát biểu đúng

 • A. Sự phát sáng của đèn ống là một hiện tượng quang–phát quang.
 • B. Hiện tượng quang-phát quang là hiện tượng phát sáng của một số chất.
 • C. Huỳnh quang là sự phát quang của chất rắn, ánh sáng phát quang có thể kéo dài một khoảng thời gian nào đố sau khi tắc ánh sáng kích thích.
 • D. Ánh sáng phát quang có tần số lướn hơn ánh sáng kích thích.

Câu 14: Các bức xạ phát ra trong hiện tượng quang — phát quang

 • A. gồm các phôtôn có cùng năng lượng
 • B. được dùng trong chiều điện, chụp điện
 • C. luôn thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy
 • D. có thể là những bức xạ hồng ngoại

Câu 15: Ánh sáng phát quang của một chất có bước sóng 0,40um. Để chất này phát quang thì ánh sáng kích thích phải

 • A. có bước sóng 0,6um
 • B. là ánh sáng đò.
 • C. là tia hồng ngoại.
 • D. là tia tử ngoại.

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là sai?

 • A. Huỳnh quang là sự phát quang có thời gian phát quang ngắn (dưới s)
 • B. Lân quang là sự phát quang có thời gian phát quang dài (s trở lên)
 • C. Ánh sáng kích thích có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng phát quang
 • D. Hai chất phát quang khác nhau có thể cho cùng một quang phổ

Câu 17: Bước sóng của phôtôn ánh sáng huỳnh quang lớn hơn bước sóng photon ánh sáng kích thích là vì

 • A. một phần năng lượng của photon ánh sáng kích thích đã bị nguyên tử hấp thụ
 • B. một phần năng lượng photon ánh sáng kích thích đã bị phản xạ (hay tán xạ)
 • C. ở trạng thái kích thích nguyên tử va chạm với nguyên tử khác nên mất một phần năng lượng
 • D. ánh sáng huỳnh quang là áng sáng nhìn thấy, còn ánh sáng kích thích là tia tử ngoại

Câu 18: Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu lục khi được kích thích phát sáng. Khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì nó có thể phát quang?

 • A. cam
 • B. vàng
 • C. chàm
 • D. đỏ

Câu 19: Phát biểu nào sai?

 • A. Sự phát quang là sự phát sáng của một bóng đèn sợi đốt
 • B. Đặc điểm của lân quang là ánh sáng phát quang có thể kéo dài một khoảng thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích
 • C. Bước sóng của ánh sáng phát quang lớn hơn bước sóng của áng sáng mà chất phát quang hấp thụ
 • D. Đặc điểm của huỳnh quang là ánh sáng phát quang bị tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích

Câu 20: Một chất có khả năng phát quang ánh sáng màu đỏ và màu lục. Nếu dùng tia tử ngoại kích thích sự phát quang của chất đó thì ánh sáng phát quang có thẻ có mảu nào?

 • A. Màu đỏ

 • B. Màu vàng
 • C. Màu lục
 • D. Màu lam

Câu 21: Ánh sáng lân quang là ánh sáng phát quang

 • A. tồn tại một thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích.
 • B. hầu như tắt ngày sau khi tắt ánh sáng kích thích
 • C. có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích.
 • D. có tần số lớn hơn tần số ánh sáng kích thích.

Câu 22: Chọn phát biểu đúng về hiện tượng huỳnh quang và lân quang. Ánh sáng phát ra

 • A. do hiện tượng huỳnh quang và lân quang đều tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích.
 • B. do hiện tượng huỳnh quang và lân quang đều kéo dài thêm một khoảng thời gian khi tắt ánh sáng kích thích.
 • C. do hiện tượng lân quang tắt rất nhanh, hiện tượng huỳnh quang còn kéo dài thêm một khoảng thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích.
 • D. do hiện tượng huỳnh quang tắt rất nhanh,hiện tượng lân quang còn kéo dài thêm một khoảng thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích.

Câu 23: Chọn phát biểu đúng về sự phát quang

 • A. Sự phát quang của các chất lỏng và chất rắn đều là huỳnh quang.
 • B. Sự phát quang của các chất lỏng và chất rắn đều là lân quang.
 • C. Sự phát quang của chất lỏng là huỳnh quang, của chất rắn là lân quang.
 • D. Sự phát quang của chất rắn là huỳnh quang, của chất lỏng là lân quang.

Câu 24: Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung địch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng

 • A. phản xạ ánh sáng
 • B. quang - phát quang
 • C. hóa - phát quang
 • D. tán sắc ánh sáng

Câu 25: Ánh sáng phát quang của một chất phát quang có năng lượng phôtôn bằng

 • A. J
 • B. J
 • C. J
 • D. J

Câu 26: Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng phát quang

 • A.kéo dài trong một khoảng thời gian nào đố sau khi tắt ánh sáng kích thích.
 • B. có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích.
 • C. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.
 • D. khi được kích thích bằng ánh sáng có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng phát quang.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 32 vật lí 12: Hiện tượng quang-phát quang sgk vật lí 12 trang 163


 • 347 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021