Trắc nghiệm vật lý 12 bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 12 bài 39: Phản ứng nhiệt hạch. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Xét phản ứng . Biết năng suất toả nhiệt của than là $3.10^{4}$kJ, khối lượng đơtêri cần thiết để thu được năng lượng tương đương khi đốt 1kg than là

 • A. kg
 • B. kg
 • C. kg
 • D. kg

Câu 2: Công suất bức xạ toàn phần của Mặt Trời là W. Cho $c=3.10^{8}$. Để phát ra công suất này, khối lượng của Mặt Trời giảm đi trong mỗi giây là

 • A. kg
 • B. kg
 • C. kg
 • D. kg

Câu 3: Một nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu trung bình mỗi phản ứng toả ra 200MeV. Công suất 1000MW, hiệu suất 25%. Tính khối lượng nhiên liệu đã làm giàu đến 35% cần dùng trong một năm 365 ngày?

 • A. 5,4 tấn
 • B. 4,8 tấn
 • C. 4,4 tấn
 • D. 5,8 tấn

Câu 4: Tìm phát biểu sai. Điều kiện để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân là

 • A. nhiệt độ cao tới hàng chục triệu độ
 • B. thời gian duy trì nhiệt độ cao phải đủ lớn
 • C. mật độ hạt nhân phải đủ lớn
 • D. khối lượng các hạt nhân phải đạt khối lượng tới hạn

Câu 5: Năng lượng trung bình toả ra khi phân hạch một hạt nhân là 200MeV. Một nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu Urani trên được làm giàu 25% có công suất 500MW, hiệu suất 20%. Khối lượng Urani tiêu thụ trong 365 ngày bằng

 • A. 3846kg
 • B. 2412kg
 • C. 1321kg
 • D. 4121kg

Câu 6: Để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân, cần điều kiện nhiệt độ cao hàng chục triệu độ để

 • A. các hạt nhân có động năng lớn, thắng lực đẩy Cu – lông giưac chúng.
 • B. các hạt nhân có động năng lơn, thắng lực hấp dẫn giữa chúng.
 • C. các êlectron bứt khỏi nguyên tử
 • D. phá vỡ hạt nhân của các nguyên tử để chúng thực hiện phản ứng.

Câu 7: X là hạt nhân của nguyên tố nào trong phản ứng hạt nhân:

 • A. Heli
 • B. Triti
 • C. Liti
 • D. Beri

Câu 8: Tính năng lượng tỏa ra khi hai hạt nhân tổng hợp thành hạt nhân $_{2}^{4}\textrm{He}$. Biết năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là 1,1 MeV/nuclôn và của $_{2}^{4}\textrm{He}$ là 7 MeV/nuclôn

 • A. 11,2 MeV
 • B. 23,6 MeV
 • C. 32,3 MeV
 • D. 18,3 MeV

Câu 9: So với phản ứng phân hạch, phản ứng tổng hợp hạt nhân có ưu điểm là

 • A. tạo ra năng lượng lớn hơn nhiều lần với cùng một khối lượng tham gia phản ứng
 • B. nguồn nhiên liệu có nhiều trong tự nhiên
 • C. ít gấy ô nhiễm môi trường
 • D. cả A, B và C

Câu 10: Phải ở nhiệt độ rất cao (hàng chục triệu độ) thì phản ứng nhiệt hạch mới xảy ra vì

 • A. các hạt nhân cần có động năng đủ lớn để tiến lại gần nhau đến khi lực hạt nhân có tác dụng.
 • B. Các hạt nhân ban đầu rất bền, cần cung cấp năng lượng đủ lớn để phá vỡ chúng
 • C. đây là phản ứng thu năng lượng nên cần phải cung cấp năng lượng cho các hạt nhân ban đầu
 • D. đây là phản ứng hạt nhân hoá năng lượng

Câu 11: Phản ứng nhiệt hạch: . Lấy khối lượng hạt nhân bằng với số khối của chúng tính theo đơn vị u. Năng lượng toả ra khi 0,05g He toạ thành là

 • A. 211,904 MJ
 • B. 21198 MJ
 • C. 21198 KJ
 • D. J

Câu 12: Xét hai phản ứng: . Gọi năng lượng toả ra khi tổng hợp được 0,5g He và khi phân hạch 1,5g $_{92}^{235}\textrm{U}$ lần lượt là E1 và E2. Tỉ số E1/E2 bằng

 • A. 0,088
 • B. 0,0293
 • C. 1,723
 • D. 0,33

Câu 13: Một hat nhân khi phân hạch toả ra 200MeV. Biết năng suất toả nhiệt của than là $3.10^{7}J/kg$ và $N_{A}=6,022.10^{23}$ hạt/mol. Hỏi cần bao nhiêu kg than để có năng lượng tương ứng với sự phân hạch của 1 g ?

 • A. kg
 • B. kg
 • C. 173kg
 • D. 72kg

Câu 14: Một phản ứng tổng hợp hạt nhân được sử dụng trong bom nhiệt hạch (bom H) là . Năng lượng tỏa ra khi có 10 kg đơtêri tham gia phản ứng nói trên là

 • A. J
 • B. 2,13.10^{16}$ J
 • C. 1,07.10^{14}$ J
 • D. 1,07.10^{16}$ J

Câu 15: Trong phản ứng tổng hợp Heli , nếu tổng hợp 1g Heli thì năng lượng toả ra có thể đun sôi bao nhiêu kg nước từ $0^{\circ}C$. Cho biết $N_{A}=6,02.10^{23}mol^{-1}$; nhiệt dung riêng của nước là C=4,18 kJ/kg.độ

 • A. kg
 • B. kg
 • C. kg
 • D. kg

Câu 16: Phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch đều có nguồn nhiên liệu dồi dào.
 • B. Phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch đều tỏa năng lượng.
 • C. Với cùng một khối lượng nhiên liệu, năng lượng phản ứng nhiệt hạch tỏa ra cao hơn rất nhiều so với phản ứng phân hạch.
 • D. Phản ứng nhiệt hạch xảy ra với các hạt nhân nhẹ, còn phản ứng phân hạch xảy ra với các hạt nhân nặng.

Câu 17: Một phản ứng nhiệt hạch xảy ra trên các vì sao là:

 • Hạt X trong phương trình là là hạt
 • A. Proton
 • B. Êlectron
 • C. Nơtron
 • D. Pôzitron

Câu 18: Phản ứng nhiệt hạch là

 • A. sự kết hợp các hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn
 • B. là sự phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn
 • C. sự kết hợp các hạt nhân trung bình thành một hạt nhân nặng hơn
 • D. là sự phân chia một hạt nhân thành hai hạt nhân ở nhiệt độ rất cao

Câu 19: Công suất bức xạ của Mặt Trời là W. Cho $c=3.10^{8}$. Để phát ra công suất này, khối lượng của Mặt Trời giảm đi trong một giờ là:

 • A. kg
 • B. kg
 • C. kg
 • D. kg

Câu 20: Tìm phát biểu sai khi nói về phản ứng nhiệt hạch

 • A. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhân do sự kết hợp của hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn
 • B. Phản ứng nhiệt hạch tỏa năng lượng nhỏ hơn nhiều so với phản ứng phân hạch.
 • C. Phản ứng nhiệt hạch là nguồn năng lượng chính của Mặt Trời.
 • D. Sự nổ của bôm khinh khí là phản ứng nhiệt hạch kiểm soát được.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 39 vật lí 12: Phản ứng nhiệt hạch sgk trang 200


 • 15 lượt xem