Trình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay? Câu 1 trang 114 SGK GDCD lớp 11

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Câu 1 trang 114 sgk GDCD lớp 11

Câu 1 trang 114 SGK GDCD lớp 11 - Trình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay, KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung đáp án chi tiết trong bài viết dưới đây.

Câu 1: Trình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay? Theo em tại sao phải tăng cường quốc phòng và an ninh?

Bài làm:

- Quốc phòng và an ninh gắn bó chặt chẽ và hỗ trợ nhau cùng thực hiện nhiệm vụ

  • Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện.
  • Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
  • Bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng và an ninh xã hội.
  • Duy trì trật tự, kỉ cương, an toàn xã hội.
  • Góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không đẻ bị động, bất ngờ.
  • Coi trọng nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị nội bộ

- Mặc dù hiện nay đã chuyển sang thời bình, nhưng chúng ta vẫn phải tăng cường quốc phòng và an ninh vì: Cần phải tăng cường quốc phòng an ninh vì các thế lực thù địch vẫn thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây rối, tìm mọi cơ hội để gây bạo loạn, lật đổ và can thiệp vũ trang. Mặt khác, trong thời kì mở cửa, bên cạnh những mặt tích cực, ở nước ta còn có những biểu hiện tiêu cực ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Vì vậy, quốc phòng và an ninh có vai trò trực tiếp giữ gìn và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.