Giải GDCD 11 bài 14 GDCD 11 bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi lý thuyết bài 14 GDCD lớp 11 cùng với phần giải đáp các câu hỏi trang 114 SGK GDCD 11 trong bài viết dưới đây.

Lịch sử đã chứng minh rằng dựng nước gắn liền với giữ nước là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta. Ngày nay, tuy nhân dân ta đang xây dựng đất nước trong hòa bình nhưng thế lực thù địch vẫn luôn dùng mọi âm mưu, thủ đoạn. Vì vậy, bên cạnh xây dựng đất nước, chúng ta cần phải xây dựng chính sách quốc phòng và an ninh.

A. Kiến thức trọng tâm

>>>> Lý thuyết GDCD 11 bài 14

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1 trang 114 sgk GDCD 11

Trình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay? Theo em tại sao phải tăng cường quốc phòng và an ninh?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 114 sgk GDCD 11

Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 114 sgk GDCD 11

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 trang 114 sgk GDCD 11

Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 trang 114 sgk GDCD 11

Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là:

a. Toàn dân.

b. Quân đội nhân dân.

c. Công an nhân dân.

d. Quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Em hãy lựa chọn phương án đúng nhất.

Bài làm

Đáp án d. Quân đội nhân dân và công an nhân dân.

=> Trắc nghiệm công dân 11 bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh (P2)