Việc làm nào của Thần Gió khiến ông Mạnh nổi giận? Ông Mạnh đã làm gì để chống lại Thần Gió?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

a. Việc làm nào của Thần Gió khiến ông Mạnh nổi giận?

b. Ông Mạnh đã làm gì để chống lại Thần Gió?

c. Hình ảnh nào chứng tỏ Thần Gió phải bó tay?

d. Ông Mạnh đã làm gì để Thần Gió trở thành bạn của mình?

Bài làm:

a. Việc làm của Thần Gió khiến ông Mạnh nổi giận đó là Thần Gió đã thổi ông Mạnh ngã lăn quay rồi còn cười ngạo nghễ chọc giận ông Mạnh.

b. Để chống lại Thần Gió ông mạnh đã vào rừng đẵn những cây gồ lớn nhất làm cột, chọn những viên đá thật to làm tường nhằm dựng một ngôi nhà thật vững chải. Bởi ba lần trước nhà ông dựng đều bị Thần Gió quật đổ.

c. Hình ảnh chứng tỏ Thần Gió phải bó tay là: sáng sớm hôm sau, khi ông Mạnh mở cửa ra thấy cây cối xung quanh đều đổ rạp nhưng ngôi nhà ông thì Thần Gió không thể xô đổ.

d. Để Thần Gió trở thành bạn của mình, ông Mạnh đã an ủi khi Thần Gió đến nhà với vẻ ăn năn và mời Thần thỉnh thoảng đến chơi.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021