Viết vào vở các từ tìm được ở hoạt động 3. Đặt một câu với một từ tìm được

  • 1 Đánh giá

4. Viết vào vở các từ tìm được ở hoạt động 3. Đặt một câu với một từ tìm được

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

  • Trần Hưng Đạo là một vị anh hùng dân tộc.
  • Bé Na rất thông minh.
  • Các chú bộ đội gan dạ xông pha ra chiến trường đánh giặc
  • Bạn Nam rất cần cù trong học tập.
  • Nhân dân ta từ xưa đến nay một lòng đoàn kết.
  • Anh Kim Đồng đã anh dũng hi sinh khi làm liên lạc.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021