3/a. Hình 13.9 là sơ đồ mô tả tế bào thực vật hay tế bào động vật? Hãy giairi thích câu trả lời của em. b. Hãy gọi tên các thành phần a, b, c trong hình và nêu chức năng của chúng trong tế bào.

  • 1 Đánh giá

3/

a. Hình 13.9 là sơ đồ mô tả tế bào thực vật hay tế bào động vật? Hãy giairi thích câu trả lời của em.

b. Hãy gọi tên các thành phần a, b, c trong hình và nêu chức năng của chúng trong tế bào.

Bài làm:

3/

a. Sơ đồ mô tả tế bào thực vật vì có lục lạp trong tế bào

b. Tên các thành phần và chức năng:

a - Màng tế bào: là lớp màng mỏng, kiểm soát sự di chuyển của các chất vào và ra khỏi tế bào

b - Tế bào chất: là chất keo lỏng, chứa các bào quan và là nơi diễn ra hầu hết các hoạt động sống của tế bào

c - Nhân tế bào: có màng nhân bao bọc chất di truyền và là trung tâm điều khiển và là trung tâm điều khiển hầu hết hoạt động sống của tế bào

  • 48 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021