Học là quá trình thành lập PXCĐK Học là quá trình thành lập phản xạ có điều kiện

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Học là quá trình thành lập phản xạ có điều kiện

Vì sao học là quá trình thành lập phản xạ có điều kiện KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi câu trả lời trong bài viết dưới đây và hoàn thiện các câu hỏi trong Khoa học tự nhiên 7 bài 29.

Quan sát các hình ảnh trong bảng 29.3 và giải thích cơ sở khoa học của các hoạt động học ở mỗi hình.

Bài làm:

1. Khi trải nghiệm nhiều lần tức là ta đang củng cố kích thích, tích lũy kinh nghiệm => từ đó, hình thành đường liên hệ tạm thời giữa vùng vận động, thị giác với nhau => PXCĐK

2. Khi ta làm, hoạt động tức là ta đang hình thành đường liên hệ tạm thời giữa các cùng vận động, cảm giác, thị giác => từ đó hình thành tư duy trừu tượng => PXCĐK

3. Khi ta thử và sai làm lại tức là ta đang hình thành PXCĐK bằng cách rút kinh nghiệm => hình thành đường liên hệ tạm thời giữa các vùng cảm giác, vận động, thị giác với nhau => hình thành tư duy trừu tượng về kiến thức đó