Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu, chứng minh phong trào“Đồng khởi” (1959 1960) đã chuyển cách mạng miền Nam từ giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 172 – sgk lịch sử 12

Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu, chứng minh phong trào“Đồng khởi” (1959 - 1960) đã chuyển cách mạng miền Nam từ giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

Bài làm:

Trước khi phong trào “Đồng Khởi” diễn ra, nhân dân miền Nam chiến đấu hòa bình, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng.

Đến tháng 1/1959, hội nghị lần thứ 15 ban chấp hành trung ương Đảng đã quyết định sử dụng nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực đánh đổ chính quyền Mĩ – Diệm.

Quần chúng nổi dậy giải tán chính quyền địch, thành lập Ủy ban nhân dân tự quản, thành lập lực lượng vũ trang, tịch thu ruộng đất của địa chủ, cường hào chia cho dân cày nghèo.

Thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời (20 - 20 - 1960).

=> Đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng Việt Nam từ thế giữ gìn sang thế tiến công.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12