Cách làm câu số 15, 19, 33 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 19

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Cách làm câu số 15, 19, 33

Câu 15: Chọn C.

- Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp gồm Ag, Fe và Cu ta dùng dung dịch Fe2(SO4)3.

Fe2(SO4)3 + Fe → 3FeSO4

Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

- Ag không tan trong dung dịch Fe2(SO4)3 nên ta tách lấy phần không tan ra là Ag.

Câu 19: Chọn C.

- Khi đốt cháy etyl axetat thu được:

nCO2 = nH2O = 0,03 mol => VCO2 = 0,672 l

Câu 33: Chọn D.

- Khi đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X thì:

Ta có định luật BTKL : mX = 44nCO2 + 18nH2O – 32nO2 = 53,16 (g)

Bảo toàn nguyên tố O : nX = (nCO2 + nH2O – nO2)/6 = 0,06 mol

- Khi cho X tác dụng với NaOH thì :

nNaOH = 3nX = 3nC3H5(OH)3 = 0,18 mol

Bảo toàn khối lượng => mmuối = mX + 40nNaOH – 92nC3H5(OH)3 = 54,84 (g)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021